• Ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Praha 5 – Zličín, Nedašovská 328, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení 

    § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

    I.

    Děti jsou k předškolnímu vzdělávání přijímány na základě písemné žádosti jejich zákonných zástupců (vyplnění přihlášky k předškolnímu vzdělávání). Součástí této žádosti je potvrzení pediatra v souladu s §50 Zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

     II. 

    Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, kterými jsou pouze trvalý pobyt dítěte ve spádovém obvodu školy (tzv. školském obvodu), tj. na území MČ Praha – Zličín (Zličín, Sobín a část Třebonic na území MČ Zličín) a věk dítěte.  Tzn.:

    • Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak. Má-li toto dítě trvalý pobyt na území MČ Praha-Zličín, bude přednostně přijato.

    • Při přijímání ostatních dětí, které dosáhnou nejméně třetího roku věku (nar. do 31. 8. 2020) a mají-li trvalý pobyt na území MČ Praha – Zličín, bude rozhodovat věk. Starší dítě bude upřednostněno. V případě více dětí narozených ve stejném datu o přijetí na poslední místo v MŠ rozhodne los.

    * Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona. 

     

    V  Praze dne 21. 2. 2023                                                                                   Mgr. Bc. Vladimíra Šimáčková

                                                                                                                            ředitelka ZŠ a MŠ Zličín