•  

    INFORMACE KE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ( RYCHLÁ ZKRATKA)
    Pro školní rok 2023 - 2024

     

    Kontakt
    Družinový telefon +420 731 197 501, který je v kanceláři ŠD
    Přes Edupage - jednotliví vychovatelé / vedoucí vychovatelka – Alžběta Daňková

    Platba za ŠD
    Číslo účtu: 168554437 / 5500
    Částka: 400,- / měsíc / dítě 
    Rozděleno na dvě platby: září až prosinec a leden až červen.

    Každý žák dostane přidělený vlastní VS, který bude zobrazen v Edupage v prvních týdnech září.

    Družinová oddělení jsou v učebnách druhého patra hlavní budovy
    K odpoledni (večeru) se spojují různá oddělení k sobě
    Ranní družina probíhá vždy ve stejné třídě
    Při příznivém počasí jsme hodně venku

    Provoz družiny
    Ranní družina - 6:30 – 7:30 – pro hlavní budovu.

    Pro první třídy v Hevlínské ulici je ranní ŠD též od 6:30
    Odpolední provoz – od konce vyučování – 17:00

    Vyzvedávání dětí
    Po obědě – 12:30 (13:30) – 13:45
    Odpoledne – 15:00 – 17:00

    Vyzvedávání dětí probíhá prostřednictvím čipu Bellhop
    Čipy se objednávají prostřednictví formuláře “Formulář pro objednání čipu“ 
    Při ztrátě hned nahlásit, ať se může zablokovat
    Počet čipů na žáka je libovolný, nakládání s nimi je na zodpovědnosti rodičů!
    Čipy po starších sourozencích lze přeprogramovat
    Cena jednoho čipu je 100,-

     

    Samostatné odchody
    Pravidelný samostatný odchod – Je možný pouze v případě zanesení daného odchodu v „Přihlášce k zájmovému vzdělávání (ŠD)“. Pokud se změní během školního roku, je třeba přihlášku písemně aktualizovat.
    Nepravidelný – výjimečný odchod – Je opět možný pouze v případě předchozího písemného nahlášení vychovatelce / vychovateli. Toto ohlášení lze provézt buď prostřednictvím lístečku. Tento pokyn ale musí obsahovat: jméno a příjmení dítěte, přesné datum a čas, kdy má být dítě uvolněno. Nelze napsat čas odchodu "mezi 13-14 hodinou". Čas musí být přesný. (Tyto lístečky se archivují.)
    Nebo prostřednictvím školního portálu Edupage (- zpráva svému vychovateli / vychovatelce) a to nejpozději do 11:00 hodin daného dne.


    Propouštění dětí na základě telefonického rozhovoru, sms zprávy, ústního vzkazu, ani emailu není možné!

    Propuštění na kroužek
    Je možný pouze v případě, že dá rodič písemný pokyn vychovatelce / vychovateli k tomu, aby dítě na kroužek propustil prostřednictvím formuláře „Žádost rodičů o uvolnění ze ŠD na kroužek“
    (Ke stažení na webu školy / děti ho dostanou v prvních dnech školní docházky)
    Z kroužku, kam děti odejdou ze školy samotné bez doprovodu lektora, se nelze zpět do družiny vrátit.

     

    Do ŠD vybíráme
    Kapesníky a drobné odměny (mohou to být bonbony či jiné sladkosti, avšak z hygienického hlediska musí jít o samostatně balené kousky). Oceníme balík papírů na kreslení ať už čistých (vhodných k tisku), nebo z jedné strany potištěných, stejně jako velmi uvítáme reklamní předměty vhodné k použití jako ceny do různých soutěží.