•  Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 – Zličín, Nedašovská 328

    Č.j.: Míš/186/2021                                                                                                                                         V Praze 31. 5. 2021

    R O Z H O D N U T Í

    o přijetí žáků k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

    Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 – Zličín, Nedašovská 328, se sídlem Nedašovská 328, 155 21 Praha 5 - Zličín, rozhodla prostřednictvím ředitelky, podle ustanovení § 165 odst. 2, § 34 a § 165 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto: 

     

    vyhovuje se žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání

    od školního roku 2021/2022 k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole, Praha 5 – Zličín, Nedašovská 328, se sídlem Nedašovská 328, 155 21 Praha 5 – Zličín, dětem s těmito evidenčními čísly:

              Přijaté děti do MŠ U Rybníčku, pracoviště Hevlínská 500

    3

    13

    22

    34

    N122

    N164

    4

    14

    23

    35

    N123

    N166

    8

    16

    25

    36

    N125

    N167

    9

    17

    28

    38

    N131

    N168

    10

    19

    30

    N110

    N133

    N174

    11

    20

    32

    N112

    N142

     

    12

    21

    33

    N120

    N162

     

     

     

     

     

     

     

              Přerušené přijímací řízení                   6                             31

     

             Přijaté děti do MŠ Nad Parkem, pracoviště Nedašovská 328

    N101

    N114

    N137

    N149

    N161

    N182

    N102

    N115

    N138

    N150

    N163

    N183

    N103

    N116

    N139

    N152

    N165

    N185

    N105

    N117

    N140

    N153

    N170

    N186

    N106

    N121

    N141

    N154

    N171

    N191

    N107

    N124

    N143

    N155

    N176

     

    N108

    N127

    N145

    N156

    N177

     

    N109

    N128

    N146

    N157

    N179

     

    N111

    N129

    N147

    N159

    N180

     

    N113

    N134

    N148

    N160

    N181

     

     

     

    Poučení o odvolání:

    Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelství Základní školy a Mateřské školy, Praha 5 – Zličín, Nedašovská 328 a rozhoduje o něm Magistrát hl. m. Prahy, nadřízený správní orgán ředitelů škol a školských zařízení.

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                      

     Mgr. Bc. Vladimíra Šimáčková

                                                                                                                                                                                  ředitelka školy

    Rozhodnutí o nepřijetí a přerušení řízení budou k dispozici k vyzvednutí v kanceláři vedoucí učitelky na pracovišti mateřské školy, kde jste podali přihlášku, 8. 6. 2020 od 13.00 do 16.00 hodin.  Po tomto datu budou nevyzvednutá rozhodnutí o přijetí zaslána poštou.

    Žádáme uchazeče, kteří jsou přijati i v jiných mateřských školách a do naší MŠ nenastoupí, aby tuto skutečnost neprodleně oznámili.

     

    Ke stažení originál podepsaný paní ředitelkou: Hromadne_rozhodnuti_o_prijeti_MS.pdf