•  Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 – Zličín, Nedašovská 328

    Č.j.:  Míš/96/2022                                                                                                                                                                  V Praze 31. 5. 2022

    R O Z H O D N U T Í

    o přijetí žáků k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

    Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 – Zličín, Nedašovská 328, se sídlem Nedašovská 328, 155 21 Praha 5 - Zličín, rozhodla prostřednictvím ředitelky, podle ustanovení § 165 odst. 2, § 34 a § 165 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto: 

     

    vyhovuje se žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání

    od školního roku 2022/2023 k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole, Praha 5 – Zličín, Nedašovská 328, se sídlem Nedašovská 328, 155 21 Praha 5 – Zličín, dětem s těmito registračními čísly:

              Přijati MŠ Hevlínská

    H1

    H11

    H19

    H31

    H39

    H51

    H5

    H12

    H23

    H32

    H40

    H52

    H6

    H13

    H24

    H33

    H41

    H53

    H7

    H14

    H25

    H35

    H42

    N131

    H8

    H15

    H28

    H36

    H43

    N176

    H9

    H16

    H29

    H37

    H47

     

    H10

    H17

    H30

    H38

    H49

     

     

     

     

     

     

     

              Přerušené přijímací řízení                H18                              

     

             Přijati MŠ Nedašovská

    N100

    N109

    N124

    N136

    N150

    N167

    N101

    N110

    N125

    N139

    N151

    N170

    N102

    N114

    N126

    N140

    N152

    N172

    N103

    N115

    N128

    N141

    N154

    N173

    N104

    N116

    N129

    N142

    N156

    N174

    N105

    N118

    N130

    N145

    N158

    N178

    N106

    N119

    N132

    N146

    N159

     

    N107

    N121

    N133

    N148

    N161

     

    N108

    N122

    N134

    N149

    N164

     

     

     

     

     

     

     

    Přerušené přijímací řízení                N111                     N117                      N165                     N175          

     

     

    Poučení o odvolání:

    Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelství Základní školy a Mateřské školy, Praha 5 – Zličín, Nedašovská 328 a rozhoduje o něm Magistrát hl. m. Prahy, nadřízený správní orgán ředitelů škol a školských zařízení.

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                     

     Mgr. Bc. Vladimíra Šimáčková

                                                                                                                                                                          ředitelka školy

     

    Rozhodnutí o nepřijetí a přerušení řízení jsou k vyzvednutí v kanceláři vedoucí učitelky na pracovišti Nedašovská 328, 6. 6. 2022 v časech: 10:00 – 11:00 a 13.00 - 15.00 hodin.

    Žádáme uchazeče, kteří jsou přijati i v jiných mateřských školách a do naší MŠ nenastoupí, aby tuto skutečnost neprodleně oznámili.

     

    Ke stažení originál podepsaný paní ředitelkou: Hromadne_rozhodnuti_prijeti_2022_2023.pdf