• přípravná třída

      

     Přípravnou třídu DOPORUČUJEME všem dětem s odkladem školní docházky.

     Je mezistupněm mezi předškolním a základním vzděláváním a je bezplatná. Nezapočítává se do povinné školní docházky, děti se neklasifikují.

     Hlavním cílem je připravit děti na první třídu základní školy.

     Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole. Pokud bude v této třídě dostatek míst po obsazení spádovými dětmi, bude možno je přijmout k doplnění do počtu 15 dětí.

      

     Je určena pro děti:

     • s odkladem školní docházky
     • s jazykovým znevýhodněním (děti cizinců)
     • s grafomotorickými obtížemi
     • se sníženou koncentrací pozornosti
     • s logopedickými obtížemi
     • s poruchou koordinace pohybu
     • se zrakovou či sluchovou vadou, případně s jiným zdravotním oslabením nebo znevýhodněním

      

     Kritéria pro přijetí na základě žádosti rodičů:

     1. doporučení poradenského zařízení - odklad školní docházky  8 b.    
     2. doporučení poradenského zařízení - jiné důvody                    5 b.                                            
     3. dítě ze spádové oblasti školy Prahy-Zličína                           5 b.                           
     4. dítě z naší MŠ                                                                           5 b.
     5. dítě zapsané v naší škole k základnímu vzdělávání                 1 b. 
     6. sourozenec navštěvuje ZŠ nebo MŠ Praha-Zličín                    1 b.
       

     V případě shody bodů žadatelů na posledním místě rozhodne o tom, které bude přijato, los.

      

      

     Obsah vzdělávání:

     prohlubování návyků sebeobsluhy a hygieny, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, utváření hrubé a jemné motoriky, cvičení soustředění a naslouchání, utváření základních matematických představ, orientace v čase a v prostoru, podpora estetického projevu dětí.

      

     Přihláška do přípravné třídy:

     U zápisu do 1. tříd nebo individuálně po předchozí domluvě. Je také ke stažení na webových stránkách školy pod záložkou ZŠ, Přípravná třída nebo v odkazu nahoře na této stránce

      

     Další informace:

     možnost navštěvovat školní družinu (ranní či odpolední) v návaznosti na provoz přípravné třídy (za stanovený měsíční poplatek)

     možnost stravování ve školní jídelně (za poplatek stanovený školní jídelnou)

      

     Počet dětí ve třídě: 10-15

     Organizace docházky: 8:00 – 11:40 hod.

      

     Režim dne:

     7:40 - 8:00 Scházení se dětí v přípravné třídě

     8:00 - 8:45 Komunikační kruh s protažením těla, řízené činnosti

     8:45 - 9:00 Hygiena, svačina

     9:00 - 9:45 Řízené činnosti, individuální práce

     9:45 - 10:00 Hygienická přestávka

     10:00 - 10:40 Řízené činnosti, individuální práce

     10:40 - 11:40 Pobyt venku (v případě příznivého počasí a stavu ovzduší)

      

     ŠVP:

     Vzdělávací program pro přípravnou třídu je vypracováván v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem. Dílčí vzdělávací cíle vyjadřují očekávané dílčí výstupy vzdělání. V odkazu je k dispozici Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Poznavame_zivot_-_pripravna_trida_ZS.pdf, který je od 1. 9. 2020 součastí Školního vzdělávacího programu základní školy.

      

     Formy a metody práce:

     individuální, spontánní, řízené