• přípravná třída

      

     Zápis bude probíhat na základě pokynů MŠMT dle epidemiologické situace, pravděpodobně bez nutné osobní přítomnosti dětí v ZŠ Praha - Zličín v termínu  

      od 6. do 14. dubna 2021 souběžně se zápisem do 1. tříd.  

      

     Zadost_o_prijeti_do_pripravne_tridy.docx vyplníte a podáte v termínu do 14. 4. 2021 jedním z následujících způsobů:  

     1) do datové schránky školy (vsbmgrt) 

     2) e-mailem na lkuncmanova@zszlicin.cz s elektronickým podpisem zákonného zástupce 

     3) poštou-vytištěnou přihlášku podepsanou zákonným zástupcem, rozhodující je datum podání na poštu 

     4) vytištěnou a podepsanou v ZŠ Míšovická 513/12  v termínech: 

     čtvrtek 8. 4. a středa 14. 4. 2021 od 14 do 18 hodin  u okenních přepážek v letních šatnách (nízká budova před školou) po předchozím objednání na vámi vybraný čas přes systém Reservando (přepážka 3) - spuštěn od 29. března 2021, odkazy najdete na hlavní stránce webu školy.

      

     Pokud se hlásíte k zápisu do 1. třídy naší ZŠ, musíte odevzdat zároveň s Žádostí o přijetí do přípravné třídy:

     · vyplněnou elektronickou přihlášku do 1. třídy

     · Žádost o odklad školní docházky (+ doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa), ke stažení na Zadost_o_odklad_skolni_dochazky.docx

     Kdybyste neměli možnost formuláře vyhledat a přinést, budete moci vyplnit vše i na místě i při osobním podání ve výše uvedených termínech.  

      

     Další důležité informace: 

     • Pokud dorazíte osobně, přineste i váš občanský průkaz, rodný list dítěte, kartičku pojištěnce budoucího prvňáčka.  

      

     • Není nutné dokládat trvalé bydliště, k datu zápisu budeme mít k dispozici seznam dětí s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti Praha – Zličín.

      

     • Pokud žádáte o odklad školní docházky, přineste s sebou i žádost o odklad a doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa 
       

     Hromadné rozhodnutí o přijetí bude vystaveno pod registračními čísly na webu školy a vedle vchodu do budovy ZŠ do 14. května 2021

     Registrační číslo obdržíte tou cestou, kterou jste nám přihlášku předali (DS, emailem, při osobním podání). 

     Nahlédnutí do spisu před vydáním rozhodnutí bude možné v pondělí 10. 5. 2021  

     od 15 do 17 hodin. 

      

     Informační schůzka pro rodiče přijatých žáků proběhne v červnu 2021. 

      

     Přípravnou třídu DOPORUČUJEME všem dětem s odkladem školní docházky.

     Je mezistupněm mezi předškolním a základním vzděláváním a je bezplatná. Nezapočítává se do povinné školní docházky, děti se neklasifikují.

     Hlavním cílem je připravit děti na první třídu základní školy.

     Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole. Pokud bude v této třídě dostatek míst po obsazení spádovými dětmi, bude možno je přijmout k doplnění do počtu 15 dětí.

      

     Je určena pro děti:

     • s odkladem školní docházky
     • s jazykovým znevýhodněním (děti cizinců)
     • s grafomotorickými obtížemi
     • se sníženou koncentrací pozornosti
     • s logopedickými obtížemi
     • s poruchou koordinace pohybu
     • se zrakovou či sluchovou vadou, případně s jiným zdravotním oslabením nebo znevýhodněním

      

     Kritéria pro přijetí na základě žádosti rodičů:

     1. doporučení poradenského zařízení - odklad školní docházky  8 b.    
     2. doporučení poradenského zařízení - jiné důvody                 5 b.                                            
     3. dítě ze spádové oblasti školy Prahy-Zličína                           5 b.                           
     4. dítě z naší MŠ                                                                        5 b.
     5. dítě zapsané v naší škole k základnímu vzdělávání              1 b. 
     6. sourozenec navštěvuje ZŠ nebo MŠ Praha-Zličín                 1 b.
       

     V případě shody bodů žadatelů rozhoduje termín doručení přihlášky potvrzené pedagogicko-psychologickou poradnou.

      

      

     Obsah vzdělávání:

     prohlubování návyků sebeobsluhy a hygieny, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, utváření hrubé a jemné motoriky, cvičení soustředění a naslouchání, utváření základních matematických představ, orientace v čase a v prostoru, podpora estetického projevu dětí.

      

     Přihláška do přípravné třídy:

     U zápisu do 1. tříd nebo individuálně po předchozí domluvě. Je také ke stažení na webových stránkách školy pod záložkou ZŠ, Přípravná třída nebo v odkazu nahoře na této stránce

      

     Další informace:

     možnost navštěvovat školní družinu (ranní či odpolední) v návaznosti na provoz přípravné třídy (za stanovený měsíční poplatek)

     možnost stravování ve školní jídelně (za poplatek stanovený školní jídelnou)

      

     Počet dětí ve třídě: 10-15

     Organizace docházky: 8:00 – 11:40 hod.

      

     Režim dne:

     7:40 - 8:00 Scházení se dětí v přípravné třídě

     8:00 - 8:45 Komunikační kruh s protažením těla, řízené činnosti

     8:45 - 9:00 Hygiena, svačina

     9:00 - 9:45 Řízené činnosti, individuální práce

     9:45 - 10:00 Hygienická přestávka

     10:00 - 10:40 Řízené činnosti, individuální práce

     10:40 - 11:40 Pobyt venku (v případě příznivého počasí a stavu ovzduší)

      

     ŠVP:

     Vzdělávací program pro přípravnou třídu je vypracováván v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem. Dílčí vzdělávací cíle vyjadřují očekávané dílčí výstupy vzdělání. V odkazu je k dispozici Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Poznavame_zivot_-_pripravna_trida_ZS.pdf, který je od 1. 9. 2020 součastí Školního vzdělávacího programu základní školy.

      

     Formy a metody práce:

     individuální, spontánní, řízené