• Spolupráce ZŠ a MŠ Zličín se Spolkem Světýlko

    Spolek Světýlko vznikl v roce 2014 při ZŠ a MŠ Zličín, Nedašovská 328, Praha 5. Jeho účelem je podpora práce se žáky této školy. Spolek sdružuje rodiče, kteří mají zájem o zapojení do života školy. Mezi hlavní zájmy patří snaha umožnit dětem aktivní trávení volného času a získávat prostředky na nákup pomůcek vhodných pro zkvalitnění výuky. Spolek se podílí na organizaci akcí školy.

    Členem Spolku se může stát fyzická či právnická osoba, členy Spolku jsou zpravidla rodiče dětí ZŠ a MŠ Zličín a zástupci školy. O členství je nutné písemně požádat. Statutárním orgánem je výbor Spolku, nejvyšším orgánem je valná hromada všech členů.

    Fond Spolku se skládá z darů, grantů a dotací. V průběhu školního roku se z fondu čerpají finance na společné akce a soutěže školy, vybavení a pomůcky. Ve druhém pololetí je zůstatek rozdělen mezi třídy poměrnou částí dle počtu dětí, které do fondu příspěvek vložily. Každá třída může finance využít na úhradu nákladů spojených s akcí třídy. Výši ročního příspěvku za dítě stanoví valná hromada na základě požadavků ZŠ a MŠ. Částka pro ZŠ a jednotlivá pracoviště MŠ může být jiná z důvodu odlišných potřeb každého pracoviště.

    Příspěvek se zasílá do konce října každého školního roku na transparentní účet Spolku s variabilním symbolem dítěte. Variabilní symbol rodičům sdělí učitelka. 

    Upozornění ke školnímu roku 2020/2021: Uhrazený příspěvek za šk. rok 2019/2020 bude převeden do letošního roku. Ve šk. roce 2020/2021 příspěvek do fondu Světýlko hradí pouze žáci 1. ročníku. Informace k platbě poskytne třídní učitelka.
    Současně žádáme rodiče žáků, kteří doposud neuhradili loňský příspěvek, aby tak učinili po vyzvání třídní učitelkou.

    Každé pracoviště má svůj účet.

    ZÁKLADNÍ ŠKOLA č. ú. 2600173502/2010
    MŠ NAD PARKEM č. ú. 2601494316 /2010
    MŠ U RYBNÍČKU č. ú. 2701494313/2010

     

    Spolek Světýlko vítá pomoc ostatních rodičů při organizaci akcí a finanční či hmotné dary, které budou sloužit dětem ZŠ a MŠ Zličín.