• Školní žákovský parlament

  •  

   Školní žákovský parlament vznikl na začátku školního roku 2018/2019 na podnět nové ředitelky Mgr. Bc. Vladimíry Šimáčkové. Je vnímán jako prostor pro zapojení žáků do života školy. Žákovský parlament podporuje partnerskou komunikaci mezi žáky, učiteli a vedením školy, a napomáhá tak zlepšovat prostředí a klima školy. Žáci se učí chápat svá práva, ale zároveň nést odpovědnost za své jednání.

   Organizační struktura školního parlamentu umožňuje všem žákům podílet se na životě školy. Žáci 2. – 7. ročníku jsou zastoupeni v každé třídě dvěma zástupci, kteří na pravidelných schůzkách přednášejí návrhy jednotlivých tříd ke vzdělávacímu procesu, prostředí či vzájemnému soužití ve škole. Žáci 1. ročníku jsou do činnosti školního parlamentu zapojeni během 2. pololetí. Společně jsou návrhy projednávány a realizují se potřebná opatření.

   Koordinátorem žákovského parlamentu na ZŠ a MŠ Praha 5 - Zličín je statutární zástupkyně ředitelky Mgr. Kamila Šmídová.

   Činnost a cíle žákovského parlamentu:

   ✓ vytváří informační most mezi žáky a vedením školy či učiteli,
   ✓ napomáhá zlepšení prostředí školy,
   ✓ pomáhá vytvářet příjemné klima školy a jednotlivých tříd,
   ✓ přispívá k předcházení výskytu negativních jevů mezi žáky a dohlíží na dodržování Školního řádu,
   ✓ podílí se na řešení některých situací a problémů souvisejících s chováním žáků,
   ✓ zveřejňuje názory a nápady žáků,
   ✓ posiluje zodpovědnost a sebedůvěru žáků.

   Stanovy žákovského parlamentu

   Žákovský parlament má povinnost:

   ✓  prostřednictvím svých zástupců spolupracovat s vedením školy, učiteli i ostatními zaměstnanci školy a vycházet přitom ze závazných pravidel školy,
   ✓  přijmout plnou morální zodpovědnost za své iniciativy,
   ✓  dbát na tradici a dobré jméno školy,
   ✓  důstojně reprezentovat školu.

   Práva člena žákovského parlamentu:

   ✓ vyslovit svůj názor na jednání parlamentu,
   ✓ dotazovat se učitelů i vedení školy na nejasnosti spojené s provozem školy,
   ✓ radit se s třídou,
   ✓ být seznámen s řešením každé vznesené připomínky.

   Povinnosti člena žákovského parlamentu:

   ✓ účastnit se všech jednání parlamentu,
   ✓ zastupovat třídu při řešení problémů,
   ✓ přednášet závěry z jednání parlamentu do třídy a konzultovat je se spolužáky,
   ✓ náměty z řad spolužáků přednášet na jednání parlamentu,
   ✓ nevyužívat nepřiměřeně výhody parlamentáře v neprospěch třídy.

   Pravidla chování na půdě žákovského parlamentu:

   ✓ spolupracovat a být aktivní při navrhování a realizaci projektů a akcí,
   ✓ nepřekřikovat se, vzájemně se poslouchat,
   ✓ předávat nezkreslené informace spolužákům,
   ✓ nezlehčovat problémy,
   ✓ řešit školní problémy,
   ✓ chovat se slušně a ohleduplně k ostatním.