• INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

     

    1. Obecná informace o zpracování osobních údajů ve škole a kontakt na pověřence 

     

    ZŠ a MŠ Praha 5 – Zličín, Nedašovská 328, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů při výkonu svých činností postupuje při zpracování osobních údajů fyzických osob v souladu s Obecným nařízením na ochranu osobních údajů (GDPR); s osobními údaji nakládá uvážlivě, ke stanovenému účelu a ve stanoveném rozsahu a chrání je před zneužitím. Škola jako správce zpracovává údaje v níže uvedených případech:


    • Vedení evidence žáků („školní matrika“)
    • Vedení evidence žáků s povinností počátku plnění školní docházky ze spádového obvodu školy
    • Zpracování výkazů, statistických hlášení, dotazníkových šetření
    • Zpracování výročních zpráv školy a jiných evaluačních zpráv
    • Ochrana práv v případě žaloby ze strany zákonného zástupce žáka
    • Vedení pedagogické dokumentace – třídní kniha – třídní výkaz – katalogový list žáka – žákovská knížka (listinná a elektronická), zápisy z pedagogických rad, zaostávání žáků, udělení výchovných opatření
    • Evidence úrazů žáků, kniha úrazů, hlášení úrazů, posudky, protokoly, náhrady pojistných událostí
    • Údaje o znevýhodnění žáka podle § 16 školského zákona
    • Zájmové vzdělávání
    • Školní stravování a závodní stravování
    • Školská rada
    • Správa IT systému školy
    • Doplňková činnost školy
    • Organizování školních akcí pro žáky – výlety, exkurze, návštěvy divadel, výstav, filmových představení, sportovních a ostatních soutěží, školy v přírodě, plavání, lyžařské zájezdy, zájezdy do zahraničí
    • Korespondence s rodiči (stížnosti, upozornění na neprospěch žáka, přestupky v chování, zanedbávání školní docházky, žádosti o uvolňování, výsledkové listiny soutěží, fotografie

    Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:


    datové schránky ID DS y4jye6
    emailem na adrese reditelka@zsamszlicin.cz nebo poverenec@zsamszlicin.cz
    poštou na adrese: ZŠ a MŠ Praha 5 – Zličín, Nedašovská 328, Praha – Zličín 155 21

     

    Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
    Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

    Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

    Mgr. Tibor Stano
    e-mail: poverenec@zsamszlicin.cz 

     

    1. Informace o rozsahu zpracování osobních údajů v agendách školy

     

    Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

    jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole.

    Výše vymezené údaje se dále v souladu se školským zákonem a ostatními právními předpisy předávají zřizovateli, Ministerstvu školství, mládeže a tělových a České školní inspekci.

    Uvedené informace jsou zpracovávané po dobu studia žáka na naší škole, včetně nezbytné doby stanovené vnitřním předpisem pro archivaci a skartaci.

    V Praze 1. 9. 2018              Mgr. Bc. Vladimíra Šimáčková, ředitelka školy