• Od roku 2017 platí povinné předškolní vzdělávání pro děti od 5 let dle § 34a odst. 1 školského zákona. Dítě musí být přihlášeno k docházce v mateřské škole (státní či soukromé), která je zapsána v rejstříku škol – rejstřík lze najít na stránkách MŠMT. Pokud bude předškolák přihlášen do mateřské školy, která není zapsána v rejstříku škol, vztahují se na něj pravidla pro individuální vzdělávání. To znamená, že zákonný zástupce musí podat přihlášku do jedné z tzv. spádových mateřských škol.

    Individuální vzdělávání (§ 34b školského zákona)

    Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě zvolit individuální vzdělávání. Pod pojmem individuální vzdělávání se rozumí jak domácí vzdělávání, tak návštěva dětské skupiny, alternativní nebo soukromé školy, která není zapsána v rejstříku škol. V tomto případě je povinnost přihlásit dítě do spádové školy a při přijímacím řízení odevzdat s přihláškou i oznámení o individuálním vzdělávání. 

    Zákonný zástupce je povinen podat oznámení o individuálním vzdělávání nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku. V průběhu školního roku lze zahájit individuální vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání doručeno řediteli MŠ.

    Po přijetí mateřská škola ověřuje, jak si dítě osvojuje očekávané výstupy (schopnosti a dovednosti) z rámcového vzdělávacího programu ve školou doporučených oblastech.

    Termín ověřování je stanoven ve školním řádu. 

    Pokud se rodič s dítětem nedostaví v řádném ani náhradním termínu, ukončí ředitel mateřské školy v souladu s § 34b odst. 4 školského zákona individuální vzdělávání dítěte rozhodnutím ve správním řízení dle § 165 odst. 2 písm. k) školského zákona. Toto rozhodnutí nemá odkladný účinek a dítě musí po převzetí rozhodnutí nastoupit do mateřské školy, kam bylo přijato (§ 34b odst. 5 školského zákona).

    Následně již není možné dle § 34b odst. 6 školského zákona dítě opětovně individuálně vzdělávat.

    V § 34b odst. 7 školského zákona je stanoveno, že výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek podle § 16 odst. 2 písm. d) a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

     

    Oznámení o individuálním vzdělávání ke stažení:    oznameni_o_zahajeni_IV.pdf