• O škole

    Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 - Zličín, Nedašovská 328 byla donedávna jen škola s prvním stupněm základní školy. Od školního roku 2019/2020 jsme se však rozšířili o 6. třídu a začali tedy poskytovat i druhostupňové vzdělání.  Významným mezníkem se stává další školní rok 2020/2021, kdy byla konečně po dlouholetém úsilí zřizovatele MČ Praha – Zličín konečně otevřena nová moderní čtyřpatrová budova základní školy v ulici Míšovická.

    Škola se řadí svým počtem žáků mezi středně velké školy.  

    Součástí školy jsou dvě pracoviště mateřské školy, školní družina a ve všech budovách (třech) školní jídelna. ZŠ má od 1. 9. 2020 kapacitu 540 žáků, ŠD 340 žáků, MŠ-pracoviště „Nad Parkem“ v Nedašovské má kapacitu navýšenu dočasně na 120 žáků a v MŠ na pracovišti „U Rybníčku“ v Hevlínské se předškolního vzdělávání může účastnit až 112 žáků.

    Základní škola

    Od 1. 9. 2020 se základní škola, která byla do této doby vnořena do budovy MŠ Nedašovská, stěhuje do nové budovy v Míšovické 513/12 a prostory, které dosud obývala, se začnou rekonstruovat na další dvě třídy mateřské školy. Nejnovější pavilon v Nedašovské, který byl původně postaven pro 1. třídy základní školy, škola bude pronajímat Základní umělecké škole Popelka, která zde zřizuje od 1. 9. 2020 svou pobočku. Od tohoto školního roku se zde budou hudebně nadané děti z MŠ a ZŠ vzdělávat v hudebním oboru.

    Nová moderní čtyřpatrová budova základní školy s nízkou budovou letních šaten a dvěma mlatovými školními hřišti je vybudována na zelené ploše mezi sídlištěm Metropole Zličín a sportovními hřišti a je obklopena městskou zelení. Za sportovními hřišti, které vlastní místní fotbalový klub FC Zličín, je nově zrekonstruovaná multifunkční víceúčelová tělocvična, kterou má škola svěřenou do užívání, a kde se realizují hodiny tělesné výchovy i řady odpoledních zájmových aktivit. Vedle budovy v Nedašovské je k dispozici škole i veřejnosti obecní betonové hřiště.

    Žáci obvykle docházejí z blízkého okolí (spádové oblasti). Do školy chodí pěšky nebo je vozí rodiče automobily. Školu navštěvuje 6 – 10 % dětí cizích státních příslušníků. V rámci inkluzivního vzdělávání se ve škole vzdělávají i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, s nichž některé vyžadují i podporu asistentů pedagoga. Nová budova v Míšovické je vybavena výtahem, tudíž se zde mohou vzdělávat i žáci s tělesným handicapem.  

    Od 1. 9. 2020 má škola k dispozici v nové budově moderně vybavené kmenové, ale i odborné učebny pro výuku vzdělávacích předmětů 2. stupně. Od tohoto školního roku je zde nejstarším ročníkem 7. třída, 8. ani 9. ročník se přes nábor, který probíhal souběžně se zápisem do 1. tříd nenaplnil. Přesto je budova od školního roku 2020/2021 naplněna. Dvě kmenové učebny bude dočasně obývat třída předškoláků z mateřské školy a jednu učebnu přípravná třída.

    Všechny kmenové učebny jsou vybaveny novými či zánovními interaktivními tabulemi. Ke každé této tabuli je k dispozici pevně připojený monitor a miniPC. Do všech místností je přivedeno pevné internetové připojení a po celé budově rozvedeno kvalitní WiFi připojení.  V nejvyšším patře je všem žákům i pedagogům k dispozici knihovna – studovna. Pro relaxaci v dopoledních hodinách o přestávkách i pro využití školní družinou je k dispozici herna a taneční sál.

    Pro výuku odborných předmětů je v nové škole moderně vybavená učebna přírodovědných předmětů, pro pozorování a zkoumání zvířat bude v zeleném patře na chodbě instalováno terárium se čtyřmi druhy zvířat: želvami, hadem - krajtou, agamou vousatou a chameleonem.

    Pro výuku Informatiky, Práce s digitální technologií a Polytechnické výchovy je zřízena počítačová učebna s pevnými počítači a Dílna s pracovními stoly- dřevěnými ponky a robotickým stolem. Výuka jazyků může být realizována v nejnověji vybavené jazykové laboratoři nebo v dalších třech menších jazykových učebnách. Pro účely výuky výchov máme nově k dispozici učebnu výtvarné výchovy a učebnu hudební výchovy. Předmět Gastronomie a pěstitelství bude vyučován kromě školní zahrady i ve cvičné kuchyni, zbudované v nejvyšším patře.

    Při škole funguje školní družina. Žáci mohou využívat zařízení školního stravování. které se nachází v budově školy. Základní škola nabízí širokou škálu zájmových kroužků.  

    Škola intenzivně spolupracuje i s dalšími zájmovými organizacemi působícími v obci a podílí se na jejich činnostech (hasiči, fotbalisté, myslivci). Velmi těsná spolupráce je s místní knihovnou, která pořádá pro děti ze školky i školy řadu akcí a děti se naopak účastní pořadů pořádaných zličínskou knihovnou. Také spolupráce s Městskou částí Praha-Zličín je velmi intenzivní a jejím hlavním smyslem je vychovávat zodpovědného občana, který se bude v budoucnu spolupodílet na prostředí, ve kterém žije.

    Škola má vypracovaný Minimální preventivní program, který vychází z podrobné analýzy chování žáků. Aby škola naplnila úkoly vycházející z tohoto preventivního programu, spolupracuje s PPP pro Prahu 5, s OSPODEM pro Prahu 17, s organizací PROSPE.

    Mateřská škola, pracoviště „Nad Parkem“ 

    Mateřská škola v budově Nedašovská „Nad Parkem“ měla ještě nedávno tři oddělení ve třech pavilonech. V oddělení Medvídků, Berušek a Žabiček jsou děti věkově smíšené od tří do sedmi let.

    Od 1. 9. 2020 se však toto pracoviště rozšířilo o jednu třídu Tygříků v pavilonu ZUŠ a jednu třídu Lišáků, která je složena z předškoláků a je dočasně umístěna do dvou učeben základní školy v nové budově v Míšovické. Tyto dvě třídy se přestěhují opět do Nedašovské po dokončení rekonstrukce prostor, které opustila základní škola.

    Třídy fungují jako v klasické mateřské škole s důrazem na komplexní rozvoj osobnosti dítěte v přirozených podmínkách a situacích každodenního života se zaměřením na estetickou výchovu. Také v MŠ se klade velký důraz na individuální přístup k dítěti.

    MŠ bohatě využívá pobytu na čerstvém vzduchu na školní zahradě a možnosti cvičení ve sportovní hale. Součástí školní zahrady jsou čtyři pískoviště, dětská trampolína, mlhoviště a plochy s hracími prvky. Většina hracích prvků je ze dřeva a je tak přirozenou součástí zahrady. Kromě hracích prvků slouží k odpočinku a regeneraci dřevěný zahradní altán. Ten slouží nejen ke hrám, ale během dopoledne simuluje mimo jiné venkovní učebnu pro základní školu. Na školní zahradě je i několik záhonů s okrasnými květinami a záhon se zeleninou a bylinkami, který slouží i k výuce. Zahrádka představuje možnost nejen pro teoretickou, ale i pro praktickou výuku, při níž se žáci učí základy zahradničení. Sklizené bylinky i další plodiny jsou pak kvalitní surovinou pro pravidelné čajovny, které s úspěchem již několik let provozujeme ve spolupráci s rodičovským spolkem „Světýlko“.

     

    Mateřská škola, pracoviště U Rybníčku

    V lednu roku 2017 bylo slavnostně otevřeno nově postavené odloučené pracoviště mateřské školy na adrese Hevlínská 500/2. Zde vznikly moderní prostory pro čtyři další třídy MŠ, součástí nové budovy jsou i prostory, které škola pronajímá Mateřskému centru Studánka a zapsanému spolku Divadlo pro Zličín. Součástí tohoto pracoviště je i školní zahrada bohatě vybavená herními prvky.

    Základní škola i mateřská škola pracují již několik let podle vlastních školních vzdělávacích programů, jejichž společným tématem jsou mezilidské vztahy, udržování a posilování lidových zvyků a obyčejů a vytváření pozitivních vztahů k přírodě a okolí.