• O škole

    Dosavadní hlavní budova školy je umístěna v ulici Nedašovská ve starší zástavbě zličínského sídliště v přímém sousedství sportovního areálu. Jedná se o přízemní stavbu složenou z několika vzájemně spojených pavilonů, která je obklopena zelení vzrostlých stromů. Školní zahrada, která je součástí školy, poskytuje dětem sportovní vyžití a slouží k relaxaci a načerpání nových sil nejen v odpoledních hodinách, ale pravidelně i během dopoledních přestávek. V budově jsou 3 třídy mateřské školy, 9 tříd ZŠ, šatny, kuchyně a jídelna, v odpoledních hodinách využívá učebny ZŠ školní družina. Škola poskytuje bohatou nabídku odpoledních kroužků.

    V lednu roku 2017 bylo slavnostně otevřeno nově postavené odloučené pracoviště mateřské školy na adrese Hevlínská 500/2. Zde vznikly moderní prostory pro čtyři další třídy MŠ, součástí nové budovy jsou i prostory, které škola pronajímá Mateřskému centru Studánka a zapsanému spolku Divadlo pro Zličín. Součástí tohoto pracoviště je i školní zahrada bohatě vybavená herními prvky.

    V současné době je škola na hranici své kapacity a proto se na Zličíně na opačné straně sportovního areálu staví nová čtyřpatrová budova základní školy s kapacitou 540 žáků. V nové ZŠ bude samozřejmě fungovat i školní družina a školní jídelna. Předpokládaný termín dokončení stavby je leden 2020. V průběhu druhého pololetí školního roku 2019/2020 tedy předpokládáme přesun žáků i učitelů základní školy do této budovy a současné prostory v budově Nedašovské se začnou co nejdříve rekonstruovat na třídy mateřské školy.

    Od školního roku 2019/2020, pravděpodobně od října, by měla být již nově zrekonstruována sportovní hala, kterou bude škola využívat pro realizaci hodin tělesné výchovy i odpoledních zájmových kroužků.  Halu bude škola dále pronajímat dalším sportovním organizacím a klubům.

    Výchovně – vzdělávací proces v MŠ i ZŠ

    Ve třídách ZŠ je nižší počet žáků (17-24), což navozuje atmosféru „školy rodinného typu“ a umožňuje individuální přístup k žákům, přispívá k většímu sblížení pedagogů s žáky, a tím vším se minimalizuje možnost výskytu šikany a jiných nežádoucích jevů, které jsou často i důsledkem sídlištní anonymity. Díky malému počtu žáků se mohou učitelé věnovat každému individuálně, a tak tu najdou patřičný klid pro svůj rozvoj i žáci s poruchami učení nebo jinak znevýhodnění. Vzhledem k tomu, že škola je přízemní a má bezbariérový přístup, mohou ji navštěvovat i děti fyzicky handicapované.

    Pro výuku má ZŠ k dispozici tři nejmodernější a jednu starší interaktivní tabuli SmartBoard, tři učebny jsou vybaveny interaktivními dataprojektory. Z projektu z ESF Šablony II. jsme školu vybavili mobilní učebnou – zakoupili jsme 25 nových notebooků - tabletů. Ty využívá i školní družina.

    V ranních a odpoledních hodinách funguje školní družina (6.30 – 7.40, 11.40 – 17.00), která celoročně využívá krásnou školní zahradu. Sportovní činnost doplňuje ŠD využíváním sousední sportovní haly a obecního hřiště.

    Mateřská škola v budově Nedašovská „Nad Parkem“ má tři oddělení ve třech pavilonech. V oddělení Medvídků, Berušek a Žabiček jsou děti věkově smíšené od tří do sedmi let. Třídy fungují jako v klasické mateřské škole s důrazem na komplexní rozvoj osobnosti dítěte v přirozených podmínkách a situacích každodenního života se zaměřením na estetickou výchovu. Také v MŠ se klade velký důraz na individuální přístup k dítěti.

    I MŠ bohatě využívá pobytu na čerstvém vzduchu na školní zahradě a možnosti cvičení ve sportovní hale. Součástí školní zahrady jsou čtyři pískoviště, dětská trampolína, mlhoviště a plochy s hracími prvky. Většina hracích prvků je ze dřeva a je tak přirozenou součástí zahrady. Kromě hracích prvků slouží k odpočinku a regeneraci dřevěný zahradní altán. Ten slouží nejen ke hrám, ale během dopoledne simuluje mimo jiné venkovní učebnu pro základní školu. Na školní zahradě je i několik záhonů s okrasnými květinami a záhon se zeleninou a bylinkami, který slouží i k výuce. Zahrádka představuje možnost nejen pro teoretickou, ale i pro praktickou výuku, při níž se žáci učí základy zahradničení. Sklizené bylinky i další plodiny jsou pak kvalitní surovinou pro pravidelné čajovny, které s úspěchem již několik let provozujeme ve spolupráci s rodičovským spolkem „Světýlko“.

    Školní zahrada slouží celoročně ke kulturním i sportovním aktivitám, jako jsou například zahradní slavnosti, vítání nových prvňáčků na začátku školního roku, k relaxačním přestávkám, i k odpoledním mimoškolním akcím.

    Roku 2017 bylo slavnostně otevřeno nově postavené odloučené pracoviště mateřské školy „U Rybníčku“ na adrese Hevlínská 500/2. Zde vznikly prostory pro čtyři další třídy MŠ, součástí nové budovy jsou i prostory, které škola pronajímá Mateřskému centru Studánka a zapsanému spolku Divadlo pro Zličín.

    I součástí tohoto pracoviště je školní zahrada bohatě vybavená herními prvky.

    Základní škola i mateřská škola pracují již několik let podle vlastních školních vzdělávacích programů, jejichž společným tématem jsou mezilidské vztahy, udržování a posilování lidových zvyků a obyčejů a vytváření pozitivních vztahů k přírodě a okolí.

    Vzhledem k tomu, že škola a školka jsou v buď ve společné budově nebo v nedalekém odloučeném pracovišti, přecházejí děti ze školky plynule do 1. třídy. Děti nemají problémy s přechodem do školního prostředí, protože přecházejí se svými kamarády ze školky, znají prostředí školy i paní učitelky z různých společných kulturních akcí. Paní učitelky ze školky a školy mohou vzájemně konzultovat vzniklé problémy a společně se podílet na jejich řešení.

    Žáci z 5. třídy donedávna přecházeli buď do spádové základní školy v Řepích anebo do základních škol s určitým zaměřením (sportovním, jazykovým, apod.). Vzhledem k menšímu počtu žáků ve třídě (kapacita do 25 žáků na třídu) škola integruje i žáky s různými speciálními poruchami učení a individuálně přistupuje k jejich nápravě.

    Od školního roku 2019/2020 škola rozšiřuje poskytované vzdělávání i o 2. stupeň, v tomto školní roce to bude pouze 6. třída, která bude postupovat dále, ale až v roce 2022/2023 by měly být všechny ročníky 2. stupně zastoupeny plnohodnotně.

    Škola intenzivně spolupracuje i s dalšími zájmovými organizacemi působícími v obci a podílí se na jejich činnostech (hasiči, fotbalisté, myslivci). Velmi těsná spolupráce je s místní knihovnou, která pořádá pro děti ze školky i školy řadu akcí a děti se naopak účastní pořadů pořádaných zličínskou knihovnou. Také spolupráce s Městskou částí Praha-Zličín je velmi intenzivní a jejím hlavním smyslem je vychovávat zodpovědného občana, který se bude v budoucnu spolupodílet na prostředí, ve kterém žije.

    Škola má vypracovaný Minimální preventivní program, který vychází z podrobné analýzy chování žáků. Aby škola naplnila úkoly vycházející z tohoto preventivního programu, spolupracuje s PPP pro Prahu 5, s OSPODEM pro Prahu 17, s organizací PROSPE.