• Vnitrni_rad_SD_2019_20.pdf

    VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

     

    Č. j.:             /                                        Účinnost od: 1. 9. 2019

    Spisový znak:                                       Skartační znak: S5

    Změny:

     

    OBECNÁ USTANOVENÍ

    Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tento vnitřní řád školní družiny.

     

    Tato směrnice určuje pravidla provozu a režim školní družiny.

    Zásady směrnice:

    • musí být vydána písemně,
    • nesmí být vydána v rozporu s právními předpisy,
    • nesmí být vydána se zpětnou účinností,
    • vzniká na dobu neurčitou.

     

    OBSAH

    1. Všeobecné ustanovení
    2. Organizace a provoz školní družiny
    3. Režim školní družiny
    4. Dokumentace
    5. Závěrečná ustanovení

     

    I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

    1.  Činnost školní družiny

    Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění. Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Školní družina není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování.

    • Družina zabezpečuje zájmové činnosti, odpočinek a rekreaci žáků využitím otevřené nabídky spontánních činností, částečně také dohledem nad žáky jedné školy.
    • Činnost družiny je určena pro žáky prvního stupně základní školy. Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny.

     

    II. ORGANIZACE A PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

    1. Přihlašování, odhlašování žáka

    Ředitel stanoví ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence účastníků takto:

    • Žáka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněného zápisového lístku s uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny – přihlášky eviduje vedoucí vychovatelka.
    • O přijetí žáka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a kritérií pro přijetí (zaměstnanost obou rodičů, upřednostnění dětí z neúplných rodin, celotýdenní docházka v plném režimu).
    • Za pravidelnou odpolední docházku do ŠD je vybírán poplatek, jehož výši stanovuje ředitel školy na základě vyhlášky o zájmovém vzdělávání. Tato částka platí pro každé dítě v případě docházky sourozenců do ŠD. Poplatek se platí na měsíc předem. Docházka do ranní družiny je bezplatná.
    • Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže:
    1. Účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
    2. Účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo
    3. Účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.
    • Pokud za dítě není uhrazena úplata, ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze školní družiny.

    Zákonní zástupci jsou povinni:

    • Informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání žáků
    • Dokládat důvody nepřítomnosti žáků v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem
    • Oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích
    • Veškeré změny týkající se rozsahu docházky a způsobu odchodu sdělí rodiče (zákonní zástupci) vychovatelce písemnou formou a to nejpozději do 3 kalendářních dnů, rovněž předem známou nepřítomnost žáka ŠD (odchody žáků ze ŠD vyřizované mobilním telefonem jsou neplatné). Mobilním telefonem je možné omluvit náhlé onemocnění, zpoždění v zaměstnání.

     

    2. Práva a povinnosti žáků

    • Žák se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků
    • Žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti. Udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením
    • Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).
    • Žák má právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí, má právo vzdělávání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny, hlásí bez zbytečného odkladu.
    • Žák nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob.
    • Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo školského zařízení se považují za závažné zavinění porušení povinností stanovených školským zákonem. Dopustí-li se žák takovéhoto jednání, oznámí ředitel školy nebo školského zařízení tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl. V případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem, ředitel vyloučí žáka ze školní družiny.

     

    3. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků

    Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo:

    • Na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,
    • Aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,
    • Na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti,
    • Na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti - kromě povinností stanovených školským zákonem je každý pedagogický pracovník povinen ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat.

     

    4. Organizace školní družiny

    4.1. Provozní doba školní družiny je v pracovní dny:   

            PO             6.30 – 7.30 hod.            11.30 – 17.00 hod.  

            ÚT             6.30 – 7.30 hod.            11.30 – 17.00 hod.         

            ST              6.30 – 7.30 hod.            11.30 – 17.00 hod.  

            ČT             6.30 – 7.30 hod.            11.30 – 17.00 hod. 

            PÁ             6.30 – 7.30 hod.            11.30 – 17.00 hod.  

     

    4.2. Do ranní družiny žáci vstupují z teras. 2. A, 2. B a 3. B terasa VI. oddělení, žáci tříd 1.C, 3. A, 4. tř. a   5.A, 5.B terasa I. oddělení,  1. A, 1. B v bývalém Mateřském centru v ulici Hevlínská.  Do ranní družiny mohou docházet i žáci, kteří nejsou přihlášeni k pravidelné docházce.

    4.3. Výchovně vzdělávací práce a další činnosti ve školní družině probíhají podle rozvrhu činností a režimu, který schvaluje ředitel školy.

    4.4. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.

    4.5. Vyučovací jednotka ve výchovně vzdělávací práci ŠD je 60 minut.

    4.6. ŠD využívá 6 kmenových tříd + školní zahradu

    4.7. Počet oddělení: 6

    4.8. Děti lze ze ŠD vyzvedávat od ukončení dopoledního vyučování po obědě, ale pouze do 13.00 hodin a potom až po 15.00 hodině z důvodu hlavní činnosti ŠD. Pokud je oddělení mimo areál školy, zanechá vychovatelka na dveřích informaci, kde se děti nachází a kdy se vrátí.

     

    5. Docházka do školní družiny

    5.1.  Budova školy je zpřístupněna žákům k docházce do činností ŠD v ranním provozu od 6,30 do 7,30 hod.

    5.2. V odpoledním provozu vstupují žáci do provozu ŠD od 11,40 hod. do 12,45 hod.

    5.3. Žák vstupuje do činností ŠD v nahlášeném režimu, který je uveden zákonným zástupcem na zápisním lístku. Bez písemné omluvy od rodičů je účast v zaměstnáních ŠD povinná.

    5.4. Nepřítomnost žáka v ŠD je omluvena nepřítomností žáka ve škole (postup dle školního řádu), pokud je žák vyzvednut rodiči z vyučování, ohlásí vychovatelce tuto skutečnost třídní (předávající) učitel. Omluva je písemná, telefonická nebo e-mailová.

    5.5. Odhlášku ze stravování v případě nepřítomnosti žáka provádí rodiče sami.

    5.6. Uvolnění z denní činnosti ŠD je jen na základě písemného sdělení zákonného zástupce a s osobním vyzvednutím žáka. 

    5.7. Režim vyzvedávání žáka z činností ŠD – po ukončení vyučování do 13,00 hod. a dále od 15,00 hod. z důvodu nenarušení plánovaných činností.

    5.8. Do odpoledního provozu ŠD jsou žáci přihlášení k činnosti ve ŠD předáváni vychovatelkám školní družiny přímo vyučujícím po ukončení řádné výuky či jiné činnosti organizované školou. Předávající při předání sdělí počet předávaných žáků a oznámí důvod nepřítomnosti zapsaných žáků ŠD. V případě nepřítomnosti vychovatelky ŠD plní učitel funkci pedagogického dohledu nad žáky ŠD a současně situaci oznámí vedoucí vychovatelce ŠD.

    5.9. Při nevyzvednutí žáka zákonným zástupcem z činnosti ŠD do konce stanovené provozní doby ŠD bude rodič upozorněn telefonicky. Dle telefonické domluvy s rodiči počká s žákem až do příchodu rodičů či daného zástupce. Není-li nikdo ze zákonných zástupců či uvedených kontaktních osob k zastižení, sdělí situaci řediteli školy, na OSPOD, který je podle § 15 zákona č. 359/1999  Sb., o sociálně právní ochraně povinen zajistit neodkladnou péči nebo Policii ČR podle §43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR.  

    5.10. Nevyzvedne-li si rodič nebo zákonný zástupce dítě ve stanovenou dobu a tato situace se bude opakovat (3 krát v měsíci), bude žák ze školní družiny vyloučen.

     

    6. Pravidla chování žáků při činnostech školní družiny

    6.1. Žáci dodržují pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví. S nimi jsou seznámeni na počátku školního roku.

    6.2. Žáci se řídí pokyny vychovatelky ŠD, pravidly vnitřního řádu ŠD a školního řádu, který je vyvěšen na viditelném místě školy.

    6.3. Bez vědomí vychovatelky žák neopouští oddělení ŠD.

    6.4. Doba pobytu ve školní družině se řídí údaji na zápisovém lístku.

    6.5. Na oběd jsou žáci odváděni v doprovodu vychovatelek nebo třídních učitelek.

    6.6. Osobní věci má každý žák označeny příjmením. Případnou ztrátu či záměnu hlásí žák nebo zákonný zástupce ihned paní vychovatelce.

    6.7. Po dobu pobytu ve školní družině mají žáci vypnutý mobilní telefon. Za ztrátu mobilního telefonu a jiných soukromých hraček škola nenese odpovědnost.

    6.8. K hrám, hračkám, knihám atd. se žáci chovají ohleduplně a šetrně. Úmyslné poškození nebo zničení herního zázemí či vybavení nahradí, event. opraví rodiče.

    6.9. Do hodnocení a klasifikace chování žáka se započítávají i projevy chování v činnostech ŠD – platí i zde ustanovení vyhlášky o základní škole.

    6.10. Pokud žák soustavně narušuje činnosti ŠD, opakovaně porušuje vnitřní řád ŠD a školní řád, může být z rozhodnutí ředitele školy z docházky do ŠD vyloučen.

     

    7. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

    7.1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. Žáci se pohybují pouze v prostorách školní družiny a v dalších místech, které vychovatelka určila k zájmovému vzdělávání žáků školní družiny. Bez vědomí vychovatelky oddělení ŠD nebo jiné určené prostory neopouští, jakékoli vzdálení (odchod na WC….) oznámí vychovatelce. Není jim povoleno v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově, nebo mimo budovu při akci pořádané školou, žáci ihned ohlásí vychovatelce nebo jinému dozoru. Vychovatelé školní družiny provedou prokazatelné poučení žáků první den provozu ŠD a dodatečné poučení žáků, kteří první den chyběli, provedou o tom písemný záznam. Škola – vychovatelky ve svých odděleních podle rozpisu služeb zpracovaného vedoucí vychovatelkou – odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti družiny. Děti si vychovatelky osobně předávají a přebírají. Zaznamenávají příchod a odchod každého dítěte v ranní družině a odchod v odpolední družině. Po odchodu dítěte ze školní družiny nebo přechodu na zájmový kroužek a zpět do ŠD zákonní zástupci přebírají za dítě právní odpovědnost, což musí předem stvrdit svým podpisem.

    7.2.  Pokud dítě jeví známky nemoci, je povinností rodiče nedávat dítě v tomto stavu do ŠD (teplota, kašel, rýma, zvracení, zlomeniny i ošetřené sádrovým obvazem nebo dlahou – pokud potřebuje individuální péči).

    7.3. U dětí se specifickými zdravotními problémy (např. alergie, astma, epilepsie) je nezbytně nutné, aby zákonný zástupce předal škole písemnou zprávu od lékaře (i pokyny, jak má pedagog postupovat v zájmu ochrany zdraví dítěte).

    7.4. V případě infekčního onemocnění dítěte oznámí rodiče bezodkladně tuto skutečnost škole. Při náhlé změně zdravotního stavu dítěte v době jeho pobytu ve ŠD si neprodleně dítě musí vyzvednout.

    7.5 Vychovatelka může podle vlastního uvážení nepřijmout dítě, které by mohlo ohrozit zdraví ostatních dětí (tzn. s rýmou, kašlem atd.). Vychovatelka nemůže podávat ve ŠD dětem léky a pečovat o nemocné dítě, protože nemá k tomu úkonu odbornou způsobilost.

    7.6. Při úrazu poskytne žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře.  Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.

    7.7. Žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění při činnostech.

    7.8. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy;  pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů na mobilní telefon, zaměstnání, popř. domů.

    7.9. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

    7.10. Během provozu ŠD nevstupují z hygienických a bezpečnostních důvodů zákonní zástupci či jimi pověřené osoby do výchovných prostor školy a oddělení ŠD. Komunikace s vychovatelkami probíhá osobně, v odpoledních hodinách při výkonu služby vychovatelky každého oddělení. Další individuální pohovory mohou probíhat na základě osobní domluvy, v rámci třídních schůzek a konzultací nebo po dohodě s vedoucí vychovatelkou.

     

    8. Pitný režim

    8. 1. Pitný režim zajišťují vychovatelky školní družiny.

     

    9.  Nepřítomnost zaměstnance

    9.1. Při krátké nepřítomnosti vychovatelky (náhlá nezbytná nepřítomnost v průběhu dne) je zajištěn kvalifikovaný zástup. S touto situací je vždy obeznámeno vedení školy.

    9.2. Předem známá nepřítomnost vychovatelky přesahující 1 den je řešena též zástupem.

     

    III. REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY

    6,30 – 7,30 hod.           příchod do ŠD, převážně odpočinková činnost, klidové hry, stolní hry, hračky, činnost dle zájmů

    11,45 – 12,00 hod.        osobní hygiena, oběd

    12,00 – 13,00 hod.       odpočinková činnost (četba, vyprávění, tematické rozhovory), volná činnost

    13,00 – 15,00 hod.       činnost zájmová – aktivity z oblasti Vv, Pč, Hv, Tv, pobyt na školní zahradě, hřišti, sportovní hale, příprava na vyučování formou kvízů, soutěží, křížovek apod.

    15,00 – 15,30 hod.       osobní hygiena, svačina, úklid osobních věcí, postupný odchod dětí domů – kontrola v šatnách, případné vypracování domácích úkolů

    15,30 – 17,00 hod.       rekreační činnost, stolní hry, postupné uspořádání herního prostoru ve třídě, úklid.

     

    1. 1. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů:

    • U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy či osob je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče
    • Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému vychovateli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí.
    • Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Za hodinky šperky, mobilní telefony apod. si žáci ručí sami, volně je nesmí odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.

     

    1.2. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů

    • Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základním vzdělávání.
    • Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD, z důvodů opakovaných pozdních vyzvedávání dítěte ze školní družiny nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

     

    IV. DOKUMENTACE

    V družině se vede tato dokumentace:

    • písemné žádosti o přijetí dětí; zápisní lístek, jehož součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky, způsobu odchodu účastníka z družiny a kritéria upřednostňující dítě k přijetí,
    • třídní knihy jednotlivých oddělení či jiné přehledy výchovně vzdělávací práce, včetně docházky dětí,
    • celoroční plán činnosti,
    • týdenní plán činnosti každého oddělení ŠD,
    • vnitřní řád školní družiny,
    • knihu úrazů a záznam o úrazech dětí, žáků a studentů, sešit drobných úrazů
    • roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy.

     

    V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

    • Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec – vedoucí vychovatelka školní družiny.
    • Novým zněním se ruší předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým řádem školy.
    • Směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelem školy a zveřejněním.
    • Aktualizovaná směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2019.

     

     

     

     

    V Praze dne………………………………………                                      

                                                                                                   Mgr. Bc. Vladimíra Šimáčková

                                                                                                              ředitelka školy