• Balíček okamžité pomoci pro Pražany

     

     

    Pomoc Pražanům (praha.eu)

    4.9.2023

    Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 5/67 ze dne 22. 6. 2023 umožnilo pokračovat v realizaci opatření na pomoc pražským domácnostem ohroženým inflací ve školním roce 2023/2024 (tj. do 31. 8. 2024) – a to ve stejné podobě opatření, která byla schválena usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 ve znění usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/1 ze dne 8. 9. 2022.

    Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 5/67 ze dne 22. 6. 2023 v předmětné věci zní: Zastupitelstvo hlavního města Prahy žádá všechny pražské městské části, zaměstnance mateřských, základních a středních škol a úřednice a úředníky magistrátu a městských částí, aby v realizaci opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací podle schválených pravidel pokračovali ve školním roce 2023/2024.

    Opatření na pomoc pražským domácnostem ohroženým inflací, rovněž nazývaná také jako „Balíček okamžité pomoci Pražanům – školství“ (dále jen „Balíček“) bude možné realizovat i ve školním roce 2023/2024. Avšak vzhledem k tomu, že metodiky a pravidla schválená pro účel Balíčku ve školním roce 2022/2023 byla připravena primárně na jeden školní rok a vzhledem k faktu, že na školní rok 2023/2024 nebylo Zastupitelstvem hl. m. Prahy schváleno rozpočtové krytí nebo rozvaha na další realizaci opatření z Balíčku, bylo nutné usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1682 ze dne 14. 8. 2023 upřesnit realizaci opatření Balíčku ve školním roce 2023/2024.

    Rada hl. m. Prahy schválila další realizaci opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací pro oblast školství ve školním roce 2023/2024 za podmínky, že školy a školská zařízení zřízená městskými částmi a hlavním městem Prahou využijí výhradně dosud poskytnutých prostředků, které jim byly zřizovatelem školy již přiděleny nebo které má zřizovatel školy k dispozici a jsou určené k účelu UZ 138 s tím, že další finanční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy na daný účel nebudou poskytovány. Zároveň toto usnesení Rady hl. m. Prahy upravuje termíny realizace Balíčku do 31. 8. 2024, jež uvádějí dokumenty (metodiky) schválené usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2386 (včetně příloh) ze dne 5. 9. 2022.

     

    FOND SOLIDARITY

    Podpora je určena na dítě/žáka MŠ/ZŠ/SŠ do tzv. Fondu solidarity, který si škola organizuje v rámci svých interních směrnic (dále jen „Fond“). Rozdělování prostředků z Fondu je plně v kompetenci vedení příspěvkové organizace a prostředky slouží zejména k zachování sociální koheze uvnitř tříd při mimoškolních aktivitách organizovaných školou (příspěvek na úhradu pobytu na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod.), umožnění rozvíjení talentu a schopností žáků při školních a mimoškolních aktivitách (např. příspěvek na nezbytné vybavení pro zájmové kroužky a sportovní činnost žáka) či jiné náklady spojené se vzděláváním a rozvojem dětí a žáků. Přiznání podpory je plně v kompetenci ředitele školy nebo školského zařízení. Žádost o čerpání z Fondu se podává na zvláštním formuláři (viz. příloha). Dalšími organizacemi, na které se toto opatření vztahuje, jsou základní umělecké školy a domy dětí a mládeže, zřizované hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy. Podmínkou čerpání z Fondu je trvalý pobyt žadatele na území hl. m. Prahy