• Do jakých projektů jsme zapojeni?

     

    Základní škola a mateřská škola Zličín je zapojena do projektů z různých oblastí jako zdravá výživa, další vzdělávání pedagogických pracovníků, podpora IT ve škole, podpora žáků s OMJ či podpora sportovních aktivit. Cílem všech projektů je pozitivně a plnohodnotně rozvíjet schopnosti a dovednosti všech dětí a žáků. Projekty vnímáme nejen jako doplnění vzdělávacího procesu na naší škole, ale také jako možnost pedagogické podpory a rozvoje všech učitelů MŠ i ZŠ.

    Aktivně participujeme na těchto projektech:
     

    Ovoce a zelenina do škol (https://ovocedoskol.szif.cz/web/Default.aspx)
     

    Mléko do škol (https://www.szif.cz/cs/podpora-spotreby-skolniho-mleka
     

    Projekt MŠ, ZŠ A ŠD Zličín 64 - Šablony II spolufinancován Evropskou unií (plaka__t_novy__.pdf)
     

     

    Projekt Šablony III. MŠ a ZŠ Zličín 81 spolufinancován Evropskou unií (Sablony_III_plakat.pdf
    reg. číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0019417 

    Aktivity projektu „Šablony III. ZŠ a MŠ Zličín 81“

    Na začátku roku 2021 byla podána projektová žádost do Výzvy č. 02_20_081 Šablony III pro hlavní město Prahu na MŠMT. Žádost byla schválena a od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2023 probíhá realizace projektu z OP VVV s názvem „Šablony III. ZŠ a MŠ Zličín 81“ a registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0019417. Cílem tohoto projektu je pokračování v aktivitách, které se pro rozvoj a budoucí směřování školy ukázali jako prioritní.

     

    Školní asistent – personální podpora, (úvazek 0,1/měsíc, 103x)

    Projektový den ve výuce, 9x

    Projektový den mimo školu, 4x

     

    Školní speciální pedagog 48x, (úvazek 0,2 na 24 měsíců)

    Školní psycholog, 4x

    Klub pro žáky ZŠ

    Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, 4x

    Projektový den ve výuce, 3x,

    Projektový den mimo školu, 10x

     

    Průběh realizace:

    V roce 2020/2021 byla zahájena realizace následujících aktivit: školní asistent MŠ, školní speciální pedagog a školní psycholog.

    Ve školním roce 2021/2022 pokračovala realizace projektu. V rámci personálních šablon jsme na ZŠ plně využili šablony "speciální pedagog" (Mgr. Daniela Štolová) a "školní psycholog" (PhDr. Veronika Vitošková, Ph.D,). Na MŠ pokračoval v práci „školní asistent“ (Kateřina Pexová).

    Dále jsme realizovali Badatelský klub zaměřený na přírodovědné, environmentální a technické dovednosti, který vedla  Adéla Hrudová. Velmi úspěšně jsme realizovali 3 projektové dny ve výuce. 1x ve spolupráci s odborníkem z Lesy ČR na téma Naše dřeviny pro 2. ročník ZŠ a 2x s odborníkem Jakubem Blokšem projektové dny "Tvorba video prohlídky školy" a "Online koncert školního sboru Sovičky", kdy se žáci VIII. třídy seznámili teoreticky i prakticky s video technikou a naučili se s ní pracovat, udržovat ji a bezpečně ji používat a spolupracovali při natočení materiálu, který posloužil jako podklad pro oficiální promo video školy, dostupné na webových stránkách školy. V návaznosti na dopolední blok žáci aktivně využili technologie v praxi jako např.: mikrofony, fotoaparáty a stativy a natočili s odborníkem video koncertu školního sboru Sovičky. 

    Školní rok 2022/2023: pokračují personální šablony "speciální pedagog" (Daniela Štolová) a "školní psycholog" (Lucie Trojanová). Na MŠ pokračoval v práci „školní asistent“ (Mariana Portyanik).

    Projektové dny mimo školu – 2. A a 3. A útulek a zoopark Zvířátkov a exkurze IX. třídy do firmy Škoda Auto v Mladé Boleslavi.

     

    Projekt Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 - ZŠ a MŠ Zličín
    Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001482

    Číslo a název výzvy: Výzva č. 49 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem
    Příjemce podpory: Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 - Zličín, Nedašovská 

              

    Aktivity projektu „Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 - ZŠ a MŠ Zličín“

    V rámci výzvy č. 49 Operačního programu Praha - pól růstu realizujeme projekt zaměřený na integraci žáků s odlišným mateřským jazykem s názvem „Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 - ZŠ a MŠ Zličín“ (registrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001482), který běží od 1. 9. 2019.

    Na této stránce bychom chtěli informovat rodiče a veřejnost o akcích a výstupech, realizovaných v rámci tohoto projektu.

    1.1 Dvojjazyčný školní asistent

    Největším přínosem tohoto projektu je práce dvojjazyčných školních asistentek na 0,5 úvazku. V roce 2019 nastoupila jako dvojjazyčná asistentka v 1. třídě základní školy PaeDr. Dana Čapková a v mateřské škole U Rybníčku v Hevlínské ulici Lenka Mikulová, kde byl již tehdy vysoký počet dětí s odlišným mateřským jazykem (dále jen OMJ). Tyto asistentky úzce a kontinuálně spolupracují s pedagogy a velmi efektivně pomáhají dětem s OMJ při vzdělávání. V době, kdy musely být školy kvůli koronaviru uzavřené, poskytovaly jim podporu distanční formou.

    2.1 Interkulturní pracovník

    Dalším velmi užitečným pomocníkem je tzv. interkulturní pracovník, který je prostředníkem a hlavně tlumočníkem mezi rodiči - cizinci, kteří nedávno přišli do ČR a mají problém i se základní komunikací v českém nebo anglickém jazyce, a školou.

    Ve školním roce 2019/2020 pracovala jako interkulturní pracovník Zinaida Ježovová. Od školního roku 2021/2022 pracuje na této pozici Světlana Kalinová.

    3.1 Projektová výuka

    Cílem aktivity projektová výuka je rozvoj kompetencí pedagogů v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, jenž vede k rozvoji osobnostních a sociálních kompetencí dětí a žáků.

    Bedýnky příběhů – MŠ Nedašovská

    Ve školním roce 2020/2021 jsme realizovali projektovou výuku v MŠ Nedašovská, kde bylo v červnu 2021 realizováno 10 jednotek ve spolupráci s organizací InBáze, z.s.. Děti se prostřednictvím multikulturního vzdělávacího programu „Bedýnky příběhů“ seznámily s vybranými zeměmi, odkud pochází početná skupina cizinců žijících v ČR (Ukrajina, Rusko, Slovensko, Vietnam, Německo). Projektová výuka byla rozdělena na 2 části. V první, více teoretické části, jsme dětem představili zemi, její tradice a zvyky prostřednictvím mapy světa, fotografií a typických předmětů. Druhá praktická část zahrnovala tvořivé dílny, kde si děti vyrobily tematické předměty. Ve školním roce 2021/2022 se uskutečnily ještě 2 jednotky z programu „Bedýnky příběhů“ na téma Vietnam.

    Náš nový kamarád – MŠ Hevlínská

    Ve školním roce 2021/2022 pokračovala projektová výuka v MŠ Hevlínská. V listopadu 2021 proběhlo ve dvou třídách multikulturní divadelní představení „Náš nový kamarád“. Ve spolupráci v organizací MYACTIVITY, o.p.s. Toto interaktivní loutkové představení přibližuje dětem problematiku integrace cizinců v nové zemi a kultuře z pohledu cizince. Jak se správně chovat, když přijde do třídy nový kamarád – cizinec s jinou barvou pleti? Jak dlouho trvá, než zapadne do kolektivu? Jak mu můžeme pomoci? Děti se po dobu představení stávají součástí imaginární nové třídy s novou paní učitelkou. Přichází chlapec AKIA, nový spolužák (loutka). Seznamuje se s dětmi, navzájem se poznávají.  AKIA vypráví o své rodné zemi, naučí děti písničku, novou hru a africkou bajku s ponaučením. Děti se aktivně zapojují do dění ve třídě společně s pedagogem v průběhu celého představení, postupně získávají k AKIOVI vztah a přijímají ho mezi sebe. „Viděli jsme, že děti přijaly loutku jako opravdu nového kamaráda do svého kolektivu a nikdo se nepozastavoval nad jinou barvou pleti. Odpoledne rodičům jako první informaci po jejich vyzvednutí ze třídy sdělovaly, že byl u nich nový kamarád a jak vypadal a co vše s ním zažily.“ Napsala ve zprávě vedoucí MŠ Hevlínská Jana Peterková.

    Indická inspirace – MŠ Hevlínská

    V lednu 2022 se konala projektová výuka ve čtyřech třídách v MŠ Hevlínská s názvem „Indická inspirace“, kterou vedla  MgA. Ivana Hessová. Děti se seznámily hravou formou na mapě světa s velkou zemí Indií (kde leží, kolik je tam lidí, jak se tam dostaneme, co se tam pěstuje, jaká zvířata tam žijí, atd.). Podívaly se na krátké video ze studijních cest v Indii (ulice, malé děti, taneční indické školy). Následovala ukázka oblečení (uvazování sárí 5 metrů dlouhé látky) a šperků a jiných ozdob a krátká ukázka indického tance kathak (klasický tanec severní Indie). Na to navazoval malý workshop (tleskání - rytmy a mudry - pozice rukou vyjadřující slova). Na závěr se všechny děti naučily indický taneček s příběhem a jednoduchým využitím aspektů techniky tance kathak.

    Pojďme poznat Slovensko

    V únoru byla ve třídě Rybiček a Rosniček realizovaná projektová výuka „Pojďme poznat Slovensko“, jejíž zdařilý program byl společným dílem odbornic Mgr. Michaely Hrušovské a Květoslavy Danechové a našich učitelek Kateřiny Nachtmanové a Ivany Jersákové. Společným cílem multikulturního projektu bylo přiblížení a seznámení dětí se slovenskou kulturou, jazykem a národností, protože kdysi jsme žili ve společném státě a slovenská menšina dnes patří mezi nejpočetnější v ČR. Děti se tak obohatili v oblasti multikulturní problematiky na úrovni pro ně uchopitelné, přijatelné a hlavně v daný moment prožité (názorně podané základní informace, tanec, zpěv, ochutnávka jídel, tvořivá činnost, hra, atd.).

    Bedýnky příběhů – Ukrajina“

    Cílem projektové výuky bylo seznámení dětí s kulturou cizího prostředí - konkrétně Ukrajiny. Poznávat a objevovat nové, porozumět věcem a jevům a vnímat různorodost kulturních komunit. V první části programu „Ukrajinská bedýnka příběhů“ si děti poslechly ukrajinskou pohádku „Rukavička“ v českém a ukrajinském jazyce. Děti dostaly maňásky zvířátek a spolupracovaly s pohádkou. Děti se seznámily se zemí,  jejími tradicemi a zvyky prostřednictvím mapy světa, fotografií, typických předmětů a prohlédly si, jak vypadají ruské peníze. Děti si zazpívaly a zatancovaly na ukrajinskou písničku v národních krojích. V druhé části si v rámci tvořivé dílny vyrobili vlastní rukavičku.

    Na ZŠ připravujeme projektovou výuku na téma Somálsko a Čína.

    4.1 Vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol

    Cílem projektu je podpořit pedagogy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce s dětmi s OMJ absolvováním 8 hodinového vzdělávacího programu DVPP. Ve školním roce 2020/2021 absolvovalo celkem 22 pedagogů z MŠ akreditovaný program „Jazyková podpora dětí s OMJ v mateřských školách“. Ve školním roce 2021/2022 bylo proškoleno 11 pedagogů ze ZŠ s názvem „Začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do výuky“.

    4.2 Stáže pedagogických pracovníků

    Profesní rozvoj pedagogů podpoří čtyřdenní zahraniční stáže, které plánujeme v roce 2022 do Belgie a Finska pro celkem 18 pedagogů. Jedná se o stáž v zahraniční škole, která využívá své zkušenosti s prací s dětmi s OMJ. Účastníci stáže budou své poznatky sdílet s kolegy na naší škole formou workshopu s prezentací a diskusí. Výstupy ve formě prezentace či zápisu budou následně zveřejněny níže.

    1._staz___Finsko_ZS___2022.pdf
    2._staz_Finsko_Espoo_Lahti_ZS___2022.pdf
    3._stat__Finsko_Lahti_MS___2022.pdf
    4._staz_Finsko_Espoo_MS___2022.pdf
    5._staz_Spanelsko_Malaga_ZS___2022.pdf
    6._staz_Spanelsko_Malaga_ZS___2022.pdf
    7._staz_Spanelsko_Malaga_MS___2022.pdf
    8._staz_Spanelsko_Malaga_MS___2022.pdf
    9._staz_Spanelsko_Malaga_ZS___2022.pdf

     

     5.1 Odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči

    Důležitou součástí projektu jsou odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči dětí s OMJ ve školách. Cílem je rozvíjet komunikaci, sdílení zkušeností a dobré praxe školy s veřejností z řad rodičů. Nedílnou součástí je zapojení externího odborníka.

    V obou mateřských školách jsme naplánovali blok 4 dvouhodinových odborných setkání s rodiči dětí s OMJ. S odborníky jsme vybrali klíčová témata tak, aby jim co nejvíce pomohla dozvědět se důležité informace pro úspěšné začlenění jejich dětí do školky/školy.

    V červnu 2021 proběhly 2 dvouhodinová setkání na téma „Příprava dětí do MŠ s přihlédnutím ke specifickým potřebám dětí s OMJ“. Odborník: PhDr. Michaela Vítečková, Ph.D.

    V říjnu 2021 jsme pozvali rodiče předškolních dětí s OMJ na 2 dvouhodinová setkání na téma „Jak připravit děti na zápis do ZŠ s přihlédnutím ke specifickým potřebám dětí s OMJ“. Odborník: PhDr. Michaela Vítečková, Ph.D.

    V listopadu 2021 navázaly 2 dvouhodinová setkání s klinickým logopedem Mgr. Renatou Číhalovou na téma „Rozvoj řečových dovedností s přihlédnutím ke specifickým potřebám s dětí s OMJ“.

    V červnu 2022 chystáme poslední setkání na téma „Čeština jako druhý jazyk“ s Mgr. Petrou Lacinovou z organizace InBáze, z.s.

    Na základní škole proběhlo 16. 2. 2022 úspěšné odborně zaměřené tematické setkání s rodiči žáků s OMJ s názvem „Spolupráce rodiny a školy při adaptaci dítěte s odlišným mateřským jazykem“. Odborník: PhDr. Michaela Vítečková, Ph.D. Ještě jedno setkání plánujeme na červn 2022.

    5.2 Komunitně osvětové setkání

    Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter školy. Škola zorganizuje volnočasové komunitní osvětové setkání s rodiči, přáteli školy a veřejností za pomoci odborníka nebo odborného týmu (organizace, spolku atd.)

    Loučení s létem

    Komunitně osvětové setkání se konalo 16. 9. 2021 na zahradě MŠ Hevlínská.

    Cílem této aktivity bylo:

    • společné setkání dětí, rodičů a pedagogů v MŠ po letních prázdninách (pro nové děti s OMJ a jejich rodiče první společné setkání), a přiblížit rodinám z jiného sociokulturního prostředí české prostředí a český jazyk (společné zpívání a soutěžení dětí s rodiči),

    • nenásilnou formou se seznámit s prostory v MŠ (zahradou, herními prvky, atd.)

    • pro děti a jejich rodiče byly připravené soutěže – vědomostní, pěvecké (zpívání jednotlivých dětí, skupin a tatínků), pohybové a taneční,

    • pomoci dětem s OMJ a jejich rodičům seznámit se s ostatními dětmi a rodiči (českými i zahraničními) jako základ pro pozitivní vztahy mezi dětmi, rodiči a pedagogy.

    • Program a průběh akce:

    1. představení a přivítání účinkujících odborníků Inky Rybářové a jejího partnera Rybičky

    2. hudební vystoupení odborníků s aktivním zapojením dětí, rodičů a pedagogů do předem připravených úkolů, soutěží, vzájemných diskuzí a společného závěrečného tancování

    3. společné soutěžení dětí a rodičů, při kterém nebylo poražených, ale vítězi se stali všichni zúčastnění. Ti byli odměněni dětskými časopisy a velkým potleskem.

    4. společný závěrečný tanec.

    • Zpráva z komunitního osvětového setkání Loučení s létem je k dispozici ZDE.

      

       Multikulturní vánoční setkání – rozsvěcení vánočního stromečku, zvyky, tradice, symboly

     Druhé komunitně osvětové setkání se uskutečnilo 28. 11. 2021 na zahradě MŠ Hevlínská.

     Cílem akce bylo:

    • společné setkání, kde jsme chtěli představit dětem s OMJ a jejich rodičům české vánoční zvyky, tradice a symboly, ale i dozvědět se něco o vánočních zvycích, tradicích a symbolech Slovenska, Velké Británie, Ruska a Ukrajiny, a to přímo od rodičů dětí s OMJ,

    • ozdobení vánočního stromečku na zahradě MŠ ozdobami, které si děti vyrobily ve výtvarné dílničce, kterou pro děti připravilo Mateřské centrum Studánka, z.s. pod vedením paní Miroslavy Volákové,

    • zpříjemnit atmosféru při zdobení stromečku zpíváním nejen českých vánočních koled.

    Před slavnostním rozsvěcením vánočního stromečku si děti vyrobily společně s rodiči dřevěnou ozdobu ve vánoční dílničce Mateřského centra Studánka, z.s. Dětem při výrobě ozdoby pomáhala členka Mateřského centra paní Miroslava Voláková.  Vymyslela s dětmi a rodiči konkrétní podobu ozdob i na základě informaci od rodičů dětí s OMJ o tradičním zdobení stromku v jejich zemích. Pomáhala dětem s kompletací vyráběných ozdob. Také společně s rodiči a dětmi diskutovali o tradicích zdobení vánočních stromečků u nás a u dětí a rodičů s OMJ.

    Zpráva z komunitního osvětového setkání Multikulturní vánoční setkání je k dispozici ZDE.

     

    Odpoledne s IZS. Bezpečnost v městské části Praha-Zličín I.

    Třetí komunitní osvětové setkání se uskutečnilo 5. 4. 2022 od 13:00 na zahradě MŠ Nedašovská.

    Cílem akce bylo komunitní osvětové setkání dětí a rodičů, včetně dětí s OMJ a jejich rodičů, s odborníky s oblasti bezpečnosti. Chceme dětem i rodičům připomenou pravidla bezpečného chování na komunikacích, v parku, v přírodě, u vody a upozornit na možné situace, které je mohou potkat. Jak nastalé problémy řešit, jak jim předcházet a koho zavolat? Poradí a názorně předvedou odborníci ze Sboru dobrovolných hasičů Zličín, psovodi Policie ČR a organizace BeSiP.

     

    Zpráva z komunitního osvětového setkání Odpoledne s IZS. Bezpečnost v městské části Praha-Zličín je k dispozici na Zprava_Odpoledne_s_IZS_5.4.2022_13.00-15.00.pdf.

     

    Odpoledne s IZS. Bezpečnost v městské části Praha-Zličín II.

    Poslední komunitní osvětové setkání se uskutečnilo 5. 4. 2022 od 15:00 na zahradě MŠ Nedašovská.

    Cílem bylo uspořádat komunitní osvětové setkání dětí a rodičů, včetně dětí s OMJ a jejich rodičů, s odborníky s oblasti bezpečnosti. Chtěli jsme dětem i rodičům připomenout pravidla bezpečného chování na komunikacích, v parku, v přírodě, u vody a upozornit na možné situace, které je mohou potkat. Jak nastalé problémy řešit, jak jim předcházet a koho zavolat? Poradí a názorně předvedou odborníci ze Sboru dobrovolných hasičů Zličín, Policie ČR a organizace BeSiP.

    Zpráva z komunitního osvětového setkání Odpoledne s IZS. Bezpečnost v městské části Praha-Zličín II. je k dispozici na Zprava_Odpoledne_s_IZS_5.4.2022_15_00-17_00.pdf.

     

    5.3 Volnočasový klub

    Aktivní zapojení dětí s OMJ do kolektivu a podpora vzájemného porozumění mezi dětmi probíhá formou volnočasové aktivity, což je tzv. Volnočasový klub. V roce 2020/2021 bylo plánováno otevření klubu, ale z důvodu uzavření školy kvůli koronaviru to nebylo možné, protože klub nemohl být realizován distanční formou. Ve školním roce 2021/2022 jsme proto otevřeli dva kluby. Cílem obou klubů je podpora spolupráce a porozumění žáků z odlišných kulturních prostředí, integrace žáků s OMJ do českého prostředí, prevence školního neúspěchu nových i stávajících žáků a vzájemné poznávání.

    Cestovatelský a objevitelský klub

    Tento klub vede od 5. 10. 2021 učitelka ZŠ Bc. Liana Nová a je určený pro žáky 3. - 5. ročníku ZŠ. Důraz je kladen na poznávání místa, ve kterém žijeme, na porovnání s životem a kulturou jiných zemí a na tvůrčí výtvarné a dokumentární aktivity.

    Náplň schůzek: promítání, beseda, výtvarné ztvárnění kulturní rozmanitosti cizích zemí, návštěva Národopisného nebo jiného muzea, mapování a poznávání blízkého okolí i vzdálenějších míst v Praze, fotografování a zpracování fotodokumentace, tvorba video příspěvku, příprava a ochutnávka kulinářských specialit jiných i naší země, projektová výuka, poznávání tradic a svátků napříč světem, návštěva knihovny a seznámení s cestovatelskými knihami, kooperativní hry.

    Literární a tvůrčí multikulturní klub

    Tento klub, vhodný pro žáky 6. - 8. ročníku ZŠ, vede od 5. 10. 2021 asistentka pedagoga ZŠ Sylvie Marková. Klub se zaměřuje na poznávání odlišností a společných prvků české a cizojazyčné literatury, seznámení s literaturou a kulturou jiných zemí, tvůrčí aktivity literární a výtvarné.

    Náplň schůzek: poslech/četba/promítání, dramatizace příběhů, výtvarné ztvárnění postav a prostředí, beseda v knihovně (literatura napříč světem), porovnání rozmanitosti literatury cizích zemí (sdílení zkušeností a znalostí), návštěva divadla nebo muzea, mapování a poznávání blízkého okolí i vzdálenějších míst v Praze propojených s literární tvorbou, seznámení s kulinářskou literaturou včetně přípravy a ochutnávky specialit jiných i naší země, společná projektová výuka (tvorba/dramatizace/výtvarné ztvárnění vlastního příběhu), kooperativní hry, poznávání tradic a svátků (vánoční příběhy z různých koutů světa).

    Abychom zajistili kvalitní podmínky pro děti s OMJ na naší škole i v následujícím období podali jsme koncem roku 2020 projektovou žádost do navazující výzvy

    č. 54 Operačního programu Praha – pól růstu ČR, které bylo vyhověno a od 1. 1. 2021 běží projekt s názvem „Začleňování a podpora žáků s OMJ 2020 - ZŠ a MŠ Zličín“, registrační číslo CZ 07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001920.   

     

      

                                    

     

     

    Projekt: Začleňování a podpora žáků s OMJ 2020 - ZŠ a MŠ Zličín
    Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001920

     

    Aktivity projektu „Začleňování a podpora žáků s OMJ 2020 - ZŠ a MŠ Zličín

    Abychom navázali na úspěšně realizovaný projekt výzvy č. 49 Operačního programu Praha - pól růstu s názvem „Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 - ZŠ a MŠ Zličín“ (registrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001482) a zajistili kvalitní podmínky pro děti s OMJ podali jsme koncem roku 2020 projektovou žádost do navazující výzvy č. 54 Operačního programu Praha – pól růstu ČR, které bylo vyhověno a od 1. 1. 2021 běží projekt s názvem „Začleňování a podpora žáků s OMJ 2020 - ZŠ a MŠ Zličín“, registrační číslo CZ 07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001920.

    Projekt realizujeme v období 1. 1. 2021 – 30. 6. 2023.

     

    1. Dvojjazyčný školní asistent, 0,5 úvazku.

    Od 1. 11. 2021 pokračuje v práci na této pozici PaeDr. Dana Čapková, kterou od 1. 10. 2022 vystřídala Daniela Kopová. V mateřské škole U Rybníčku v Hevlínské ulici Lenka Mikulová a v MŠ Nad Parkem v Nedašovské ulici Svitlana Stryzhak. Tyto asistentky úzce a kontinuálně spolupracují s pedagogy a velmi efektivně pomáhají dětem s OMJ při vzdělávání.

     

    2.1 Interkulturní pracovník

    Interkulturní pracovník je prostředníkem a hlavně tlumočníkem mezi rodiči - cizinci, kteří nedávno přišli do ČR a mají problém i se základní komunikací v českém nebo anglickém jazyce, a školou. Od února 2022 využíváme velmi i pro nové žáky z Ukrajiny. Na této pozici pokračuje osvědčená, kvalifikovaná a zkušená Světlana Kalinová.

     

    2.2 Prázdninová výuka ČDJ

    V termínu 15. - 19. 8. 2022 se uskutečnil 2x letní příměstský jazykový kurz pro děti s odlišným mateřským jazykem - intenzivní výuka češtiny jako druhého jazyka v kratším časovém úseku a tedy efektivněji. Proškoleno bylo 10 žáků, snaha odstranit zásadní bariéru dítěte s OMJ a pomoci v úspěšném začlenění a adaptace do kolektivu.

     

    3.1 Projektová výuka

    Cílem aktivity projektová výuka je rozvoj kompetencí pedagogů v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, jenž vede k rozvoji osobnostních a sociálních kompetencí dětí a žáků.

     

    Indická inspirace – MŠ Hevlínská, MŠ Nedašovská

    V lednu 2022 se konala projektová výuka ve čtyřech třídách v MŠ Hevlínská s názvem „Indická inspirace“, kterou vedla  MgA. Ivana Hessová. Děti se seznámily hravou formou na mapě světa s velkou zemí Indií (kde leží, kolik je tam lidí, jak se tam dostaneme, co se tam pěstuje, jaká zvířata tam žijí, atd.). Podívaly se na krátké video ze studijních cest v Indii (ulice, malé děti, taneční indické školy). Následovala ukázka oblečení (uvazování sárí 5 metrů dlouhé látky) a šperků a jiných ozdob a krátká ukázka indického tance kathak (klasický tanec severní Indie). Na to navazoval malý workshop (tleskání - rytmy a mudry - pozice rukou vyjadřující slova). Na závěr se všechny děti naučily indický taneček s příběhem a jednoduchým využitím aspektů techniky tance kathak.

     

    Na ZŠ proběhla projektová výuka:

    Děti ze Somálska (1. část), Dobrovolníkem v Somálsku (2. část)

    Třída: IX., pedagog: Ivana Rosová, odborník: Kateřina Chlumská, datum: 7. 11. 2022.

    Cílem 1. části bylo představit žákům Somálsko očima dobrovolníka, který tam reálně žil a pracoval, ukázal na konkrétních příkladech běžného života, jak se život v Somálsku liší od života v ČR. Odbornice vybrala zajímavé příklady, k nimž připravila otázky, hádanky a kvíz. Cíl 2. části projektové výuky byl představit žákům zahraniční dobrovolnickou činnost jako takovou s jejími cíli a formami na konkrétním příkladu školy v Somálsku.

     

    4.1 Vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol

    Cílem projektu je podpořit pedagogy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce s dětmi s OMJ absolvováním 8 hodinového vzdělávacího programu DVPP. Ve školním roce 2022/2023 bylo proškoleno 9 pedagogů z MŠ (4x Hevlínská, 5x Nedašovská) a 9 pedagogů ze ZŠ.

     

    4.2 Stáže pedagogických pracovníků

    Profesní rozvoj pedagogů podpoří čtyřdenní zahraniční stáže, které plánujeme v roce 2023 pro celkem 20 pedagogů (10 ZŠ, 10 MŠ). Jedná se o stáž v zahraniční škole, která využívá své zkušenosti s prací s dětmi s OMJ. Účastníci stáže své poznatky budou sdílet s kolegy na naší škole formou workshopu s prezentací a diskusí. Výstupy ve formě prezentace či zápisu budou zveřejněny na webu školy.

     

    5.1 Odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči

    Důležitou součástí projektu jsou odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči dětí s OMJ ve školách. Cílem je rozvíjet komunikaci, sdílení zkušeností a dobré praxe školy s veřejností z řad rodičů. Nedílnou součástí je zapojení externího odborníka.

    V obou mateřských školách jsme naplánovali blok 2 dvouhodinových odborných setkání s rodiči dětí s OMJ. S odborníky jsme vybrali klíčová témata tak, aby jim co nejvíce pomohla dozvědět se důležité informace pro úspěšné začlenění jejich dětí do školky/školy.

    V červnu 2022 proběhly 2 dvouhodinová setkání na téma Příprava dětí do MŠ s přihlédnutím ke specifickým potřebám dětí s OMJ.

    V říjnu 2022 jsme pozvali rodiče předškolních dětí s OMJ na 2 dvouhodinová setkání na téma „Jak připravit děti na zápis do ZŠ s přihlédnutím ke specifickým potřebám dětí s OMJ“.

    Na ZŠ plánujeme setkání v roce 2023.

     

    5.2 Komunitně osvětové setkání

    Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter školy. Škola zorganizuje volnočasové komunitní osvětové setkání s rodiči, přáteli školy a veřejností za pomoci odborníka nebo odborného týmu (organizace, spolku atd.)

     

    Loučení s létem – štrůdlování

     

    Komunitně osvětové setkání se konalo 6. 10. 2022 na zahradě MŠ Hevlínská.

    Cílem této aktivity bylo:

    • společné setkání dětí, rodičů a pedagogů v MŠ po letních prázdninách (pro nové děti s OMJ a jejich rodiče první společné setkání),

    • přiblížit rodinám z jiného sociokulturního prostředí české prostředí a český jazyk a trochu si osladit podzim tradičním sladkým moučníkem jablečným závinem neboli štrúdlem, který dělá každý jinak, ale výsledek vždy stojí za to (zapojení rodičů - přinesli ochutnávku jablečných závinů; zapojení dětí – pekli s pedagogy v MŠ jablečné záviny na odpolední akci)

    • připravit ve spolupráci s odborníkem z Mateřského centra Studánka, z.s. workshop pro děti a jejich rodiče zaměřený na výrobu náramků či přívěšků přátelství a tím pomoci dětem s OMJ a jejich rodičům seznámit se s ostatními dětmi a rodiči (českými i zahraničními), položit tak základ pro pozitivní vztahy mezi dětmi, rodiči a pedagogy.

    • nenásilnou formou se seznámit s prostory v MŠ (zahradou, herními prvky, atd.), zazpívat a zatancovat si s Inkou Rybářovou a klaunem Rybičkou.

              Zpráva z komunitního osvětového setkání Loučení s létem je k dispozici                                                                                          na Zprava_z_komunitniho_setkani_Louceni_s_letem.pdf.

     

    Úklid okolí školy, zahrady a sázení záhonů

    Komunitně osvětové setkání se konalo 26. 4. 2022 na zahradě MŠ Nedašovská.

    Cílem této aktivity bylo:

    Cílem je komunitní osvětové setkání dětí s OMJ a jejich rodičů, pedagogů MŠ a přátel školky s odborníky z oblasti osvěty ve vztahu k půdě a k dobrým zásadám stravování. Chceme se společně setkat, uklidit a upravit okolí naší MŠ a zahrady. Zahrada a okolí školky je po rekonstrukci objektu bývalé ZŠ v horším stavu než v předchozích letech. Již v minulém roce začaly na zahradě MŠ vznikat první záhony ve spolupráci s organizací Záhony pro školky, a proto jsme na tuto akci pozvali odborníka Jakuba Čepeláka, právě z této organizace, s cílem podporovat vztah k půdě a k dobrým zásadám ve stravování prostřednictvím péče o záhon. Toto setkání si klade za cíl posílit zájem o dění v komunitě a může přispět k diskusi o kvalitě péče o půdu a zeleň u nás a jinde ve světě.

     

    Zpráva z komunitního osvětového setkání je k dispozici Zprava_z_komunitne_osvetoveho_setka__ni___.pdf.

     

    Komunitní setkání: Den seniorů

    Komunitně osvětové setkání se konalo 7. 10. 2022 v Domě s pečovatelskou službou Zličín.

    Cílem této aktivity bylo:

    Cílem této aktivity bylo posilovat soudržnost obyvatel naší městské části Praha-Zličín. U příležitosti Mezinárodního dne seniorů, který oficiálně připadá na 1. října, jsme ve spolupráci s vedením MČ Praha Zličín a Domu s pečovatelskou službou Zličín (dále DPS) realizovali 7. 10. 2022 komunitní setkání Den seniorů. Jedná se o kulturní vystoupení žáků základní školy, na kterém vystupovali i žáci s odlišným mateřským jazykem. Děti ze II. C a III. A si s pedagogy připraví kulturní vystoupení pro seniory (pásmo básní a písní) a vyrobí pro seniory přání k jejich svátku, které jim předají, poděkují jim a popřejí nejen hodně zdraví. Na závěr bude prostor pro vzájemné popovídání o oslavách různých svátků dříve a dnes, v různých zemích a rodinách.

     

    Zpráva z komunitního osvětového setkání je k dispozici na Komunitni_setkani_Den_senioru.pdf.

    5.3 Volnočasový klub

    Aktivní zapojení dětí s OMJ do kolektivu a podpora vzájemného porozumění mezi dětmi probíhá formou volnočasové aktivity, což je tzv. Volnočasový klub. Ve školním roce 2022/2023 se podařilo otevřít tři volnočasové kluby. Cílem klubů je podpora spolupráce a porozumění žáků z odlišných kulturních prostředí, integrace žáků s OMJ do českého prostředí, prevence školního neúspěchu nových i stávajících žáků a vzájemné poznávání.

     

    • Cestovatelský a objevitelský multikulturní klub

    Tento klub vede učitelka ZŠ Bc. Liana Nová. Důraz je kladen na poznávání místa, ve kterém žijeme, na porovnání s životem a kulturou jiných zemí a na tvůrčí výtvarné a dokumentární aktivity.

     

    • Multikulturní klub

    Tento klub, vhodný pro žáky 6. - 8. ročníku ZŠ, vede asistentka pedagoga ZŠ Sylvie Marková. Klub se zaměřuje na poznávání odlišností a společných prvků české a cizojazyčné literatury, seznámení s literaturou a kulturou jiných zemí, tvůrčí aktivity literární a výtvarné.

     

    • Multikulturní kreativní klub

    Tento klub, vhodný pro žáky 5. - 9. ročníku ZŠ, vede učitelka Karolína Krošláková. Klub se zaměřuje na podporu otevřeného přístupu ke kulturní rozmanitosti, rozvoj kompetencí dětí v oblasti vzájemného porozumění, poznávání kulturního dědictví naší země a porovnání s kulturou jiných zemí.

     

                                   

     

     

    • Název projektu: OPEN 51

               Reg. č. projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001440

               Projekt je zaměřen na podporu společného vzdělávání a rozvíjení kompetencí žáků v partnerských ZŠ Praze. Cílem je vytvoření                         školního plánu MKV, dalších průřezových témat a na vytvoření a realizace programů na rozvoj TUR ve vztahu k sociálnímu                                 pilíři. Projekt       přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti, vztahu k okolnímu prostředí, k                 porozumění a toleranci odlišných kultur. Budou realizovány aktivity dle OPEN (O = Osvěta, P = Plán, E = Etnikum, N = Nové metody).

     

     

        

     

     

    • Název projektu: Zahrada s přírodními prvky MŠ Zličín  
     Akceptační číslo: 1190700302

              Příjemce podpory: Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 - Zličín, Nedašovská 328

              Stručný popis projektu: Předmětem projektu je úprava stávající zahrady mateřské školy na zahradu s prvky přírodní zahrady. 
              Po úpravách bude zahrada poskytovat dětem praktickou i teoretickou výuku v oblasti EVVO. Bude se jednat zejména o balanční                  chodník, pocitový chodník a hmyzí hotel. Součástí bude také kameniště, veverčí dráha, nebo broukoviště.

    • Doučování žáků do škol

               Cílem projektu je zajistit přednostní doučování žákům, kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze                                 vzdělávání, došlo u nich také k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v                         tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti.

               Tento projekt je od 1. 1. 2022 financován z Nástroje pro oživení a odolnost EU.