•  

    Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 – Zličín, Nedašovská 328

     

    ORGANIZAČNÍ  ŘÁD  ŠKOLY

    část: 30.  Provozní řád velké tělocvičny pro veřejnost

    Č.j.: ZŠ – S - 111/2019

     

    Vypracovala:

    Mgr. Bc. Vladimíra Šimáčková,

    ředitelka školy

    Schválila:

    Mgr. Bc. Vladimíra Šimáčková,

    ředitelka školy

    Pedagogická (provozní) porada projednala dne:

    3. 1. 2020

    Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

    3. 1. 2020

    Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

     

     

    I. Obecná ustanovení

     

    Na základě ustanovení písmene a) odstavce 1 § 165 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a na základě odstavce 2) §7 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici, která je součástí organizačního řádu školy.

     

     

    II. Provozovatel

    1. Vlastníkem multifunkční tělocvičny o rozměrech 1100 m2 je Městská část Praha - Zličín, která smlouvou o výpůjčce svěřila zajištění její správy a provozu Základní škole a Mateřské škole, Praha 5 – Zličín, Nedašovská 328 (dále jen provozovatel, pronajímatel nebo vedení školy).
    2. Odpovědnou osobou za její provoz v době mimoškolního vyučování je vrátný tělocvičny (dále jen vrátný).
    3. Vrátný zodpovídá za dodržování Provozního řádu tělocvičny pro veřejnost (dále jen Provozního řádu) všemi uživateli, a proto jsou jeho pokyny pro uživatele závazné. Za skupinu odpovídají:

    a) v době školního vyučování vyučující

    b) v době mimoškolní činnosti lektoři (dále jen nájemce)

    c) v době pronájmů odpovědná osoba stanovená ve smlouvě (dále jen nájemce)

          

     

    III. Účel a využití tělocvičny

    1. Tělocvična je přednostně určena k výuce tělesné výchovy žáků základní školy, k realizaci vzdělávání zaměřené na pohybové aktivity mateřské školy a k mimoškolní činnosti sportovních a pohybových zájmových kroužků školy. Nad rámec těchto aktivit slouží objekt k provozování sportovních, pohybových a rekreačních aktivit sportovních organizací a veřejnosti.
    2. Pronájem objektu ke komerčním účelům povoluje a podmínky stanovuje provozovatel po dohodě s vlastníkem objektu individuálně.
    3. Uživatelům jsou k dispozici šatny s hygienickým zázemím.

    V objektu jsou prostory pro diváky – galerie.

     

    IV. Podmínky využívání tělocvičny

     1. Zázemí tělocvičny jsou pro uživatele přístupná dle dohodnuté doby pronájmu.
     2. Do objektu se vstupuje hlavním vchodem z jižní strany budovy (od restaurace), kde je místo vyhrazené k přezouvání.
     3. Oprávněnost vstupu do tělocvičny kontroluje u vchodu vrátný. U jednorázových nájmů je dokladem o oprávněném vstupu potvrzení o zaplacení nájmu nebo potvrzení vedení školy o sepsání objednávky.
     4. Veškeré poruchy, závady a škody na zařízení a vybavení tělocvičny zapisuje vrátný do Provozní knihy a neprodleně je ohlašuje správci a provozovateli. Při poškození či zničení majetku bude o tom sepsán s uživatelem zápis. Následně bude rozhodnuto provozovatelem o úhradě škody, nejdéle však do 1 měsíce od vzniku škody.
     5. Vrátný dohlíží na dodržování podmínek Provozního řádu i ostatních platných směrnic. Dohlíží také na ochranu a hospodárné využívání majetku vlastníka, na dodržování dobrých mravů a na řádné užívání objektu a jeho zařízení a vybavení. Vrátný je oprávněn nevpustit či vykázat osoby porušující či nedodržující Provozní řád, stanovené podmínky nebo předpisy, či nerespektující jeho pokyny.
     6. Veškerá činnost a manipulace s vybavením se uskutečňuje pouze na pokyn a pod dohledem odpovědné osoby (viz 1.3.). Zvlášť ohleduplně je nutno si počínat při manipulaci s předměty, které by mohly poškodit umělý povrch tělocvičny.
     7. V době pořádání sportovního turnaje odpovědná osoba (pořadatel) před zahájením turnaje

    tělocvičnu od vrátného převezme a po skončení objekt osobně vrátnému předá bez závad zpět. Dále platí ustanovení výše uvedená.

     1. Provozovatel nenese zodpovědnost za případné poškození či ztrátu cenností uživatelů (mobilní telefony, peníze, šperky apod.) uložených v šatnách a dalších prostorách objektu.
     2. Uživatelé, kteří při své činnosti používají hudební produkce, odpovídají za dodržování autorského práva.

     

    V. Povinnosti a omezení uživatelů

     1. Uživatelé jsou povinni:

    a) řídit se Provozním řádem, ostatními směrnicemi a pokyny vrátného,

    b) do vnitřních prostor vstupovat hlavním vchodem a přezouvat se na místě k tomu určeném,

    c) při sportovních akcích vstupovat na herní plochu pouze v čisté sportovní obuvi určené pro

    vnitřní použití s nešpinící podrážkou,

    d) k tréninku kopané používat pouze míče s tlumeným odskokem, určené pro tělocvičnu,

    e) při míčových hrách a sportech, při kterých dochází ke kontaktu hráčů (fotbal, florbal apod.)

    zajistit ochranu dveří proti poškození,

    f) chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožovali sebe ani ostatní,

    g) udržovat čistotu a pořádek ve všech prostorách tělocvičny i v jejím okolí,

    h) plastové lahve vyhazovat do popelnice k tomu určené (za dveřmi do tělocvičny), ostatní odpad

    odkládat do odpadkových košů umístěných v šatnách a chodbách,

    i) šetřit vodou a elektřinou, zacházet šetrně s veškerým vybavením tělocvičny, nářadím

    i náčiním,

    j) oznámit vrátnému vzniklé závady a poškození včetně okolností, za jakých ke škodě či poškození majetku došlo, sepsat zápis o škodě způsobené vlastní činností,

    k) upozornit vrátného na osoby, které poškozují zařízení tělocvičny a porušují Provozní řád,

    l) po ukončení sportovních činností veškeré používané nářadí a vybavení uložit na své místo,

    nerozhodne-li vrátný jinak; za splnění těchto povinností ručí odpovědná osoba (viz 1.3.),

    m) dodržovat rozpis hodin pronájmu a po ukončení vymezeného času neprodleně opustit

    tělocvičnu a v přiměřeném čase i budovu tělocvičny.

     

     1. Uživatelům je zakázáno:

    a) vstupovat do prostor, které nejsou předmětem pronájmu,

    b) bezdůvodně manipulovat s vybavením tělocvičny,

    c) nosit do tělocvičny potraviny a skleněné láhve a dále předměty, které by mohly ohrozit

    bezpečnost osob nebo poškodit umělý povrch tělocvičny nebo její zařízení (např. kočárky);

    v případě sporu, zda se jedná o nevhodný předmět, rozhoduje vrátný,

    d) používat v objektu žvýkačky, kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm, vnášet jakékoliv

    pyrotechnické materiály, vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou reprodukčního zařízení,

    přinášet a požívat alkoholické nápoje a omamné látky,

    e) zasahovat do elektrických, vodovodních nebo plynových rozvodů a zařízení,

    f) vodit do objektu psy a jiná zvířata,

    g) vstupovat do tělocvičny ve znečištěné obuvi nebo oblečení.

     

    VI. Pronájem tělocvičny

    ​​​​​​​1. Smlouva o pronájmu

    1.1   Pronájmy smluvně ujednává provozovatel s plnoletým nájemcem nejdéle na období jednoho školního roku, tedy od 1. září do 30. června následujícího roku.

     

    1.2   Pronájmy lze sjednávat:

                a) dlouhodobě (na pravidelně se opakující hodiny) – sepsáním smlouvy,

                b) krátkodobě (na více než jeden den, např. na víkend) – sepsáním smlouvy,

                c) jednorázově (na 1 nebo více hodin v rámci jednoho dne) – osobním jednáním s vedením školy nebo vyplněním objednávky.

     

    1.3    Rozvrh hodin dohodnutých pronájmů je aktualizován na nástěnce v kanceláři tělocvičny.

     

    ​​​​​​​2. Cena pronájmu

    2.1. Cena hodinového nájemného byla stanovena na základě kalkulace nákladů na provoz tělocvičny ředitelkou školy takto:

    a) běžná cena nájmu: 800 - 1000 Kč za každou započatou  hodinu, za 30 minut poměrově a to v následující výši:

    1000 Kč/hod ve všední dny v době od 16-22 hod

    800 Kč/hod ve všední dny v době od 14-16 hod

    1000 Kč/hod v sobotu a neděli

    paušál za celý den - sobota/neděle 10000Kč,

    b) pronájem pro stálé nájemce může být smluvně upraven,

    c) cena pronájmu se poměrově upraví při využití poloviny haly.

     

    2.2. V případě jednodenních nájmů přesahujících šest hodin je možné v odůvodněných případech

    dohodnout paušální částku nájmu.

     

    2.3. Nájem zahrnuje:

    a) pobyt v tělocvičně a v šatně v dohodnutém čase,

    b) použití sprch a toalet.

     

    2.4   Kalkulace ceny:

    Kalkulace ceny zahrnuje pronájem vlastní plochy a výši prostředků vynakládaných průměrně na provoz školy přepočtený na hodinu, respektive na m2 užívané plochy, (užívanou plochou se rozumí plocha vlastní tělocvičny a poměrná část užívaných společných prostor – tedy chodeb a sociálních zařízení). Ve výši nájemného jsou započítány náklady na energie, vodné, stočné, prostředky vynaložené na úklid, spotřebu materiálu a amortizace sportovního nářadí, opravy a udržování, mzdové náklady, odvoz odpadků.

     

     1. Způsob platby:

    3.1. Veškeré platby je možné realizovat následujícími způsoby:

                a) bezhotovostním převodem na účet školy č. 168554437/5500 (specifický symbol dle instrukcí hospodářky školy)

                b) ve výjimečných případech a pouze na pokyn ředitelky školy hotově k rukám správce

    tělocvičny. Tímto výjimečným případem může být např. situace, kdy se nestihne odehrát turnaj v době smluveného a zaplaceného nájmu. V takovém případě správce telefonicky informuje ředitelku příp. zástupkyni školy, která rozhodne o prodloužení nájmu, bude-li tělocvična volná, a udělí pokyn k hotovostní platbě k rukám správce.

    3.2. Všechny částky jsou splatné před koncem čerpání nájmu, v případě celoročních nájmů

    a) za první účetní období (září-prosinec) do konce prosince

    b) za druhé účetní období (leden-srpen) do konce června

     v ostatních případech do konce měsíce, v němž smlouva nabývá účinnosti.

    3.3. Platby u dlouhodobých pronájmů, které zasahují do dvou účetních období (září-prosinec

    a leden-srpen), je možné realizovat ve dvou splátkách:

    a) za první účetní období (září-prosinec) dle bodu 3.2.,

    b) za druhé účetní období (leden-srpen) dle bodu 3.2.,.

    3.4 Přesné platební podmínky jsou stanoveny ve smlouvě, kterou sepíše nájemce s pronajímatelem.

     

     1. Mimořádné situace

    4.1. Pronajímatel si vyhrazuje právo využít tělocvičnu při mimořádných akcích i v době, kterou

    má blokovanou jiný uživatel. O této skutečnosti uvědomí uživatele co nejdříve před konáním

    akce a poskytne mu náhradní termín či vrátí odpovídající část nájemného.

    4.2. V případě krizových situací (nenadálá havárie většího rozsahu, přírodní pohroma nebo stavu nouze apod.), může pronajímatel využít objekt bez předchozího informování uživatele, přičemž pronajímatel nájemci nabídne náhradní termín či vrátí odpovídající část nájemného.

    4.3. V případě havárie či údržby objektu a jeho zařízení poskytne pronajímatel nájemci náhradní

    termín či vrátí odpovídající část nájemné.

     

    VII. Bezpečnost

    1. Za dodržování předpisů BOZP, předpisů PO a hygienických předpisů včetně případných sankcí uložených příslušnými orgány státní správy při jejich porušení odpovídá nájemce.
    2. První pomoc a nezbytné ošetření zajišťuje odpovědná osoba (viz čl. II., odst. 3).
    3. Lékárnička je umístěna na viditelném místě u správce tělocvičny. Její použití je uživatel povinen oznámit vrátnému a ošetření každého úrazu zapsat do Knihy úrazů.

     

    VIII. Závěrečná ustanovení

    1. Jeden výtisk provozního řádu je trvale uložen ve sborovně, na místě trvale přístupném všem zaměstnancům školy. Provozní řád byl projednán na organizační poradě dne 3. 2020. Změny provozního řádu jsou prováděny formou číslovaných doplňků.
    2. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: vrátný a správce tělocvičny, hospodářka školy a zástupkyně ředitelky školy.
    3. O kontrolách provádí písemné záznamy.
    4. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 6. 1. 2020

     

     

    V Praze dne 16. 12. 2019

     

     

                                                                                                                             Mgr. Bc. Vladimíra Šimáčková

                                                                                                                             ředitelka školy