• Informace ke zrušeným kroužkům ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

     • Školní kroužky, které nejsou od 11. 3. realizované z důvodu mimořádných opatření, budou nahrazeny v období říjen - prosinec 2020, protože od 25. 5. nelze pokračovat v plném rozsahu. Zůstatek uhrazeného poplatku bude automaticky převeden na toto období.

      Jedná se o následující kroužky ZŠ Zličín:

      Po

      Angličtinou hrou 3. třída - Kamila Šmídová

      Flétna, pěvecký sbor - Hana Trejbalová

      Út

      Konverzace 4. třída - Kamila Šmídová

      Angličtina 1. třída - Květa Strouhalová

      St

      Miniházená - Kamila Šmídová

      Přípravka tanečního sportu - Vladimíra Šimáčková

      Čt

      Angličtina 2. třída - Květa Strouhalová

      Konverzace AJ – 5. a 6. třída - Klára Hornychová

      Čt

      Přípravka tanečního sportu - Marie Dvořáková

       

      Kroužek origami a tvoření z papíru s Pavlínou Kopalovou probíhá každý pátek online.

       

      Od 25. 5. budou pokračovat pouze aktivity ve venkovních prostorách (atletika, fotbal, keramika). Pokyny k zajištění chodu těchto kroužků obdržíte přímo od lektorů nebo vedení organizací.

      Informace o náhradě za ostatní zrušené volnočasové aktivity poskytnou externí organizace.

     • Informace k provozu ZŠ Praha 5 – Zličín od 25. 5. do 23. 6. 2020

     • Opatření k přítomnosti žáků 1. – 5. ročníku vychází z metodického materiálu Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020, který vydalo MŠMT ČR dne 30. 4. 2020, ke stažení níže.

      ochrana_zdravi_zs.pdf

      Informace k provozu obdrží všichni zákonní zástupci emailem nejpozději 21. 5.

      Každé dítě musí v den nástupu do školy odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.  Formulář byl zaslaný také emailem, zákonný zástupce může dokument případně vyplnit při prvním příchodu ke škole, ke stažení níže.

      cestne_prohlaseni.pdf​​​​​​​

      Vstup do budovy: bude umožněn pouze žákům, nikoliv jejich doprovodu.

      Ranní družina: nebude fungovat.

      Příchod do školy: místo a čas pro scházení skupiny upřesní třídní učitelka emailem.

      Prosíme všechny o dodržování příchodu na určené místo ve stanovený čas!

      Nepřítomnost dítěte je nutné oznámit vyučujícímu ráno před stanoveným časem příchodu.

      Svačina a pitný režim: zajistí rodiče

      Oběd: počet dosud přihlášených dětí umožňuje podávání teplého hlavního jídla, ovoce, jogurtu apod. Oběd bude podávaný v učebně v jednorázovém termoobalu v 11.30 - 11.45.

      Náklady na termoobaly nelze hradit ze stravného, rodiče přihlášených strávníků je uhradí v hotovosti třídní učitelce (50 Kč na celý měsíc). Toto neplatí pro děti v Hevlínské.

      Odchod: děti přihlášené na dopolední provoz odcházejí v 11.45 - 12.00.

      Samostatné odcházení dětí 1. - 3. ročníku bez doprovodu rodičů po dopoledním bloku i během nebo po odpoledním bloku musí rodiče potvrdit do žákovské knížky!

      Odpolední blok: od 12 hod probíhá ve stejné učebně jako dopoledne nebo na zahradě. Skupiny budou mít mezi 12.30 a 14.00 hod řízenou činnost, odchod v tuto dobu nebude možný.

      Vyzvedávání dětí z odpoledních aktivit: vchod do budovy v Hevlínské pro 1.A a 1.B, přes terasy v zahradě pro 1.C a 3.A, vchod u betonového hřiště pro 2.A, 2.B, 3.B

      Kroužky: umožněny jsou pouze kroužky ve venkovních prostorách.

      Atletika, fotbal - rodiče si zajistí odchod na kroužek sami. Keramika - děti předá družinářka nebo přijdou k budově školy samy - kroužek bude probíhat venku.


      Hygienický režim platný k 20. 5., může se v následujících týdnech změnit

      • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
      • Do školy žáci přicházejí v roušce.
      • Při vstupu do budovy žáci použijí dezinfekci na ruce ze stojanu.
      • Žáci musí mít u sebe minimálně 2 roušky a sáček na odložení použité roušky.
      • Režim použití roušek při výuce řídí vyučující, při pohybu ve společných prostorách (chodby, toalety) děti mají roušku vždy nasazenou.
      • Děti dodržují doporučené odstupy od spolužáků a další obecná pravidla, kterými chrání ostatní osoby (kýchání do kapesníku, časté mytí rukou aj.)
      • Pro pravidelné použití bude připravené dezinfekční mýdlo a dezinfekční roztok na ruce.
      • Prostor školy bude denně ošetřený stíráním všech ploch prostředky s dezinfekčním účinkem a pravidelným použitím ionizéru v učebnách.


      Všechna doporučená opatření a pokyny je nutné respektovat. Zaměstnanci školy udělají maximum pro zajištění ochrany zdraví a snížení rizika případné nákazy, zajistit absolutní ochranu v daných podmínkách však nelze. Rodiče, kteří přihlásili dítě k docházce od 25. 5., berou vše výše uvedené na vědomí.
     • Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku k základnímu vzdělávání

     • Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání (do 1. ročníku) naleznete zde

      Ve školním roce 2020/2021 budeme otevírat tři 1. třídy prozatím s počtem 25-26 žáků. V týdnu od 15. června uspořádáme třídní schůzku pro rodiče, kde se dozvíte potřebné informace k nástupu. Termín schůzky bude zveřejněn na webových stránkách školy začátkem června a zároveň rodiče obdrží pozvánku emailem. 

     • Informace o ředitelském volnu a výuce od 25. 5.

     • 1) Oznámení o udělení ředitelského volna od středy 24. 6. 2020 do úterý 30. 6. 2020 z důvodu stěhování  ZŠ do nové budovy. 

       

      2) Výuka 1. - 5. ročníku od 25. 5. 2020 

      Na základě výsledků dotazníku k docházce žáků od 25. 5. 2020 a dokumentu MŠMT ze dne 30. 4. 2020 vedení školy připravuje organizační pokyny k dopoledním vzdělávacím a odpoledním aktivitám v pracovních skupinách. Vyplněním dotazníku jste dítě přihlásili na dopoledne/odpoledne/oběd. Všem dosud přihlášeným žákům se budeme snažit vyjít vstříc. 

       

      Základní informace:

      Školní docházka od 25. 5. do konce šk. roku 2019/2020 není povinná. 

      Výuka žáků, kteří nebudou ve škole osobně přítomní, bude nadále probíhat formou distančního vzdělávání.

      Dopolední vzdělávací i odpolední aktivity budou probíhat ve skupině žáků v maximálním počtu 15. Složení skupiny je po celou dobu neměnné. 

      Žáka lze přihlásit nejpozději 18. 5., pozdější zařazení do skupin nebude možné. 

      Povinností je donést čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

       

      Organizace vzdělávání:

      Ranní družina nebude fungovat.

      Vzdělávací aktivity budou probíhat denně po dobu 4 vyučovacích hodin. Vyučující si bude žáky vyzvedávat u školy dle stanoveného rozpisu v časovém rozmezí 7.45 - 8.15. 

      Dopolední vzdělávací blok končí po obědě v 11.45 - 12.00. 

      Odpolední aktivity pro přihlášené žáky 1. - 3. ročníku budou probíhat ve stejné skupině a učebně nebo na školní zahradě do 16 hod maximálně.

      Kroužky v budově školy a sportovní haly se konat nebudou.

       

      Oběd:

      Oběd bude podávaný v učebně v 11.30 - 11.45, pitný režim zajistí rodiče.

      Zájem o stravování jste nahlásili v dotazníku, případně obědy dodatečně přihlásíte u vedoucí školní jídelny.

       

      Podrobné informace zveřejníme na webu školy a zašleme rodičům emailem 20. 5. 2020. 

       

     • Otevření MŠ

     • Otevření mateřské školy je plánováno na 25.5.2020, provoz mateřské školy bude od 7,30 do 16,30 hodin.

     • Informace zřizovatele a vedení ZŠ a MŠ k otevření MŠ

     • K množícím se dotazům rodičů, kdy bude otevřena mateřská škola, sdělujeme:

      K možnostem obnovení provozu mateřských se v souvislosti s uvolňováním ochranných opatření vyjádřil ministr školství R. Plaga a epidemiolog doc. MUDr. Rastislav Maďar.

      Otevření pracovišť mateřské školy je záležitostí zřizovatele a v naší městské části zvažujeme k termínu otevření 1. stupně ZŠ, tj. 25. května 2020.

      V tuto chvíli intenzivně pracujeme na možnostech zajištění provozu. Zatím nemáme k dispozici přislíbený manuál hygienických opatření, které je třeba splnit, aby mateřská škola mohla být bez rizika otevřena.

      V současné době je komplikované zajistit ochranu dětí a zaměstnanců školy v souladu s nařízením vlády - nošení roušek, vzdálenost 2 metry, měření teploty, dodržování doporučených počtů dětí ve třídách.

       

      Vážení rodiče, prosíme vás o trpělivost. Současné nastavení podmínek není příjemné ani pro nás, zřizovatele i vedení a zaměstnance školy. Chápeme vaši složitou situaci a rádi bychom problém otevření mateřských škol vyřešili co nejdříve. Zdraví nás všech je ale na prvním místě a nejprve je třeba splnit všechny nastavené požadavky, abychom s čistým svědomím mohli přivítat naše děti zpátky v předškolních i školních zařízeních.  

      O dalším vývoji vás budeme samozřejmě informovat. 

       

      Mgr. Bc. Vladimíra Šimáčková                                                                         JUDr. Marta Koropecká

      ředitelka ZŠ a MŠ Praha 5 – Zličín                                                                          starostka MČ

       

     • Nabídka PPP pro Prahu 5

     • Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 5 nabízí možnost telefonické podpory k náročným a stresovým situacím, které v rodině mohou v karanténě nastat pro rodiče i děti - telefon 605 337 111,  vždy středa, čtvrtek, pátek od 9:00-15:00,  Mgr. Lucie Hubertová, PhD. 

      Linka platí jen po dobu nouzového stavu.

     • POZOR! ZMĚNA ZÁPISU DO ZŠ

     • DNE 30. 3. BYLY UPRAVENY A DOPLNĚNY INFORMACE K ZÁPISU

       

      Na základě Opatření MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce ze dne 18. 3. 2020 proběhne zápis na naší základní školu ve změněné formě i termínu:

      1) bez osobní přítomnosti dětí ve škole

      2) v termínu od 27. do 30. dubna 2020

      Bližší informace najdete pod záložkou Základní škola, dále Zápis do 1. ročníku, Zápis do přípravné třídy nebo Zápis zájemců o přestup do 2. - 9. ročníku.

       

     • Žádost o ošetřovné pro rodiče dětí do 13 let

     • (z důvodu Mimořádného opatření MZ k uzavření škol od 11. 3. a rozhodnutí Rady MČ Praha – Zličín k uzavření MŠ od 17. 3.)

      Žádosti o ošetřovné posílejte na email: hospodarka@zsamszlicin.cz, v kopii na adminasist@zsamszlicin.cz. Není žádoucí chodit osobně! Pro ty, kteří nemají možnost elektronické komunikace, je kancelář školy otevřena od 8 do 12 hodin!

       

      Pro MŠ: do emailu s žádostí uveďte jméno a třídu dítěte (Berušky, Medvídci, ..atd.), žádosti prosím neposílejte předvyplněné!

       

      Pro ZŠ: do emailu s žádostí uveďte jméno a rodné číslo dítěte, žádosti můžete posílat předvyplněné – část B, v části A pouze jméno a RČ

       

      Odkaz na elektronický formulář:

       https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/89_628_5.pdf

       

      Sken potvrzené žádosti obdržíte do 24 hodin (v pracovní dny) na e-mail. 

     • !!PROVOZ ZŠ (VČETNĚ ŠD, ŠJ a zájmových aktivit) UZAVŘEN OD STŘEDY 11. 3. 2020!!

     • Vláda od úterního večera zakazuje všechny sportovní, kulturní, náboženské i umělecké akce s účastí nad 100 osob. Zároveň uzavřela základní, střední i vysoké školy. Zatím není jasné, na jak dlouho. 

      Tento pokyn (uzavření ZŠ) byl škole nahlášen prostřednictvím zřizovatele – MČ Praha – Zličín. 

      Učitelé budou připravovat materiály a domácí úkoly podle rozvrhu, jako by výuka probíhala normálně. Budou je posílat rodičům příp. i žákům emailem nebo prostřednictvím EduPage.

      Mateřské školy zatím uzavřeny nejsou. Přesto doporučujeme i rodičům z MŠ ponechat děti doma. Provoz MŠ bude však zachován bez omezení.

      DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MŠ 11.3. JE ODLOŽEN NA NEURČITO.

      Pro informace k zápisu do MŠ můžete kontaktovat vedoucí pracovišť MŠ zednikova@zsamszlicin.cz a bartonova@zsamszlicin.cz 

       

     • Aktualizace informací ke koronaviru

     • Vážení rodiče,

      vzhledem k situaci ohledně koronaviru aktualizujeme přehled doporučení. 

      Naše škola samozřejmě též reaguje na vzniklou situaci: zvýšila standard úklidu, nakoupila dezinfekční mýdla do všech tříd a poučila žáky o zvýšených hygienických nárocích  a správném a důkladném mytí rukou. 

       

      Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se nařizuje automatické rozhodování o karanténě pro osoby cestující z Itálie. 

      Ministerstvo zdravotnictví přijalo opatření, kterým nařizuje všem osobám s trvalým i přechodným pobytem v ČR, které se navrátí od 7. března z Itálie (z jakéhokoliv regionu), aby se dálkově – např. telefonicky spojili se svým obvodním lékařem. Pokud jej nemají, tak s jakýmkoliv praktickým lékařem. Tento lékař pak bez dalšího – automaticky - rozhodne o nařízení karantény v délce 14 dnů. Více: http://mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-nove-mimoradne-opatreni-tykajici-se-karanteny-_18668_1.html

      Pokud by škola měla poznatky o tom, že se některé dítě nebo žák nebo některý zaměstnanec vrátil po 7. březnu z Itálie a není v karanténě, pak se doporučuje oddělit tuto osobu od ostatních a spojit se s krajskou hygienickou stanicí.

      V souvislosti s tímto opatřením doporučuje Ministerstvo zahraničních věcí necestovat na území Itálie, viz AKTUÁLNÍ DOPORUČENÍ MZV ZDE.

      Doporučení pro osoby, které se vrátily z oblastí zasažených koronavirem mimo Itálii

      Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestovatelům, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže). V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytování zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí. Zdroj: http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html

      Doporučujeme dodržovat doporučení Ministerstva zahraničních věcí k cestování do zahraničí.

     • Informace a doporučení pro školy a veřejnost ohledně koronaviru

     • Vážení rodiče,
      vzhledem k situaci ohledně koronaviru přikládáme přehled doporučení a kontaktů pro školy a také pro širokou veřejnost. Na uvedené kontakty se můžete obrátit a konzultovat své dotazy.

       

      Infolinka Státního zdravotního ústavu

      Informace pro kohokoliv, kdo se potřebuje poradit v souvislosti s koronavirem, je k dispozici denně od 9 do 21 hodin na čísle: 724 810 106.

      Další informace naleznete na www.szu.cz

       

      Informace z MŠMT pro školy ke koronaviru

      Praha, 24. února 2020 - V uplynulých dnech se koronavirus Covid-19 začal šířit v oblastech Evropy, kam často směřují školní zájezdy, lyžařské výcviky apod. Protože se bezpečnostní situace neustále mění, doporučuje MŠMT školám sledovat stránky Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva zdravotnictví a řídit se jejich pokyny ohledně cestování do jednotlivých destinací a možných zdravotních rizik.

      Webové stránky Ministerstva zdravotnictví: www.mzcr.cz

      Webové stránky Ministerstva zahraničních věcí: www.mzv.cz

      Aktuálně Ministerstvo zahraničních věcí doporučuje vyhnout se cestování na sever Itálie:

      https://bit.ly/3asBUGX

       

      Leták České lékarnické komory

      LETAK_CESKE_LEKARNICKE_KOMORY.docx

       

      Další zdroje s informacemi:

      Doporučení MZ občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie

      https://bit.ly/2VGj3nx

      Odkaz na stránky Aktuálně.cz se záznamem tiskové konference po jednání Ústřední epidemiologické komise:

      https://bit.ly/2IiIBPA

       

     • Informace o ředitelském volnu v ZŠ

     • Na středu 8. dubna 2020 (provozní důvody) a pondělí 29. a úterý 30. června 2020 (stěhování ZŠ)  vyhlašuji pro základní školu ředitelské volno.  Ve středu 8. 4. bude školní družina pro děti navštěvující ŠD nabízet celodenní náhradní program hrazený ze Šablon 2.
      V Praze 2. 3. 2020                           

      Mgr. Bc. Vladimíra Šimáčková, ředitelka školy

     • PF 2020

     • V novém roce 2020, který bude pro naši školu obzvlášť výjimečný, přeji všem jejím zaměstnancům, žákům, rodičům i dalším přátelům školy mnoho zdraví, štěstí, lásky, ale i pedagogických, studijních a dalších pracovních úspěchů. 

      Před Vánoci dostala naše MČ dlouho očekávaný a vymodlený dárek – přidělení finančních prostředků na vybavení nové základní školy.  Termín kolaudace nové budovy se ale opět posunul, tentokrát na konec března. Výběrová řízení a dodání vybavení bohužel časově neuspěcháme, budeme se tedy muset smířit s tím, že s největší pravděpodobností začne výuka v nové budově až v příštím školním roce.  

      Ale i tak můžeme říci, že další vánoční dárek nám všem přinese radost už nyní, a tím je dokončení rekonstrukce sportovní haly. Tímto vás všechny zveme na slavnostní otevření  víceúčelové školní tělocvičny ve středu 8. 1. 2020 od 16.30 hodin.  Program složený z hudebních, tanečních a sportovních vystoupení zajistí pedagogové a žáci školy. Po tomto programu bude navazovat Maškarní rej pořádaný kulturní komisí MČ Praha–Zličín.