• Školní družina školní rok 2020/2021

      • 1. 9. 2020 nebude školní družina v provozu
      • zápisní lístky pro zájemce (přípravná třída - 3. třída) budou zveřejněny na webu, nutno vyplnit a předat 1. 9. třídní učitelce
      • provoz ŠD:
       ranní ŠD 6,30 – 7,40
       odpolední ŠD 11,40 – 17,00
      • vyzvedávání dětí přes čipový systém BELLhop, více informací později
      • od 13,00 do 15,00 řízená činnost ŠD – v tuto dobu není možné vyzvedávat děti   

      Více informací budeme postupně přidávat na webové stránky ZŠ.

     • Informace o způsobu hodnocení výsledků žáka základní školy Praha-Zličín za druhé pololetí školního roku 2019/2020 (určeno žákům a jejich zákonným zástupcům)

     •  

       

      Na základě vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (datum účinnosti od: 27. dubna 2020)

       

      S výše uvedenou vyhláškou nařízením byli vyučující seznámeni na pedagogické radě dne 18. 5. 2020. Na základě této vyhlášky vychází vyučující při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020:

       

      a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák řádně docházel do školy, 

      b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud měl pro takové vzdělávání žák podmínky,

      c) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák neměl povinnost řádně docházet do školy (myšleno období od 25. 5. 2020 – pro 1. stupeň – umožněna dobrovolná účast při vzdělávacích aktivitách),

      d) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020. 

       

      Hodnocení bude probíhat způsobem obvyklým (tj. známkou).

      Na konci školního roku 2019/20 2020 bude vydáno vysvědčení (na ZŠ Praha – Zličín v úterý 23. 6. 2020).

       

       

      V Praze 18. 5. 2020                                                                                            Mgr. Bc. Vladimíra Šimáčková,

                                                                                                                                              ředitelka školy

       

     • Informace k realizaci vzdělávacích aktivit žáků 2. stupně od 8. června 2020


     • Dle dopisu ministra školství (dopis.pdf) bude i nadále hlavní vzdělávací aktivitou pro žáky 2. stupně až do konce školního roku vzdělávání na dálku. Díky příznivému vývoji epidemiologické situace má být od 8. června umožněna osobní přítomnost žáků 2. stupně (na naší škole se týká pouze 6. třídy) za účelem dobrovolných socializačních aktivit, konání konzultací či třídnických hodin.

      Na ZŠ Zličín bude umožněna v odpoledních časech (v dopoledních hodinách jsou všechny místnosti včetně jídelny zaplněny pracovními skupinami 1. stupně):

      1. Individuální nebo skupinová konzultace (má být maximálně do počtu 15 žáků, kapacita učebny 6. třídy umožňuje maximálně 14 žáků pouze v odpoledních časech formou setkání s vyučujícími hlavních předmětů navazující na vzdělávání na dálku


      Pondělky 14 - 15.30 pí uč. Rosová

      Čtvrtky 13 -14.30 pí uč. Svobodová


      1. Odevzdání učebnic – ve čtvrtek 18. 6. 2020 od 14:30


      1. Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 – v úterý 23. 6. 2020, čas bude upřesněn (týká se všech žáků 6. třídy, bude trvat maximálně 45 minut)


      Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení (seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění).

      Tř. učitelka 6. třídy zaslala podrobné informace k organizaci aktivit od 8. 6. 2020 včetně čestného prohlášení rodičům žáků emailem.


     • Informace ke zrušeným kroužkům ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

     • Školní kroužky, které nejsou od 11. 3. realizované z důvodu mimořádných opatření, budou nahrazeny v období říjen - prosinec 2020, protože od 25. 5. nelze pokračovat v plném rozsahu. Zůstatek uhrazeného poplatku bude automaticky převeden na toto období.

      Jedná se o následující kroužky ZŠ Zličín:

      Po

      Angličtinou hrou 3. třída - Kamila Šmídová

      Flétna, pěvecký sbor - Hana Trejbalová

      Út

      Konverzace 4. třída - Kamila Šmídová

      Angličtina 1. třída - Květa Strouhalová

      St

      Miniházená - Kamila Šmídová

      Přípravka tanečního sportu - Vladimíra Šimáčková

      Čt

      Angličtina 2. třída - Květa Strouhalová

      Konverzace AJ – 5. a 6. třída - Klára Hornychová

      Čt

      Přípravka tanečního sportu - Marie Dvořáková

       

      Kroužek origami a tvoření z papíru s Pavlínou Kopalovou probíhá každý pátek online.

       

      Od 25. 5. budou pokračovat pouze aktivity ve venkovních prostorách (atletika, fotbal, keramika). Pokyny k zajištění chodu těchto kroužků obdržíte přímo od lektorů nebo vedení organizací.

      Informace o náhradě za ostatní zrušené volnočasové aktivity poskytnou externí organizace.

     • Informace k provozu ZŠ Praha 5 – Zličín od 25. 5. do 23. 6. 2020

     • Opatření k přítomnosti žáků 1. – 5. ročníku vychází z metodického materiálu Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020, který vydalo MŠMT ČR dne 30. 4. 2020, ke stažení níže.

      ochrana_zdravi_zs.pdf

      Informace k provozu obdrží všichni zákonní zástupci emailem nejpozději 21. 5.

      Každé dítě musí v den nástupu do školy odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.  Formulář byl zaslaný také emailem, zákonný zástupce může dokument případně vyplnit při prvním příchodu ke škole, ke stažení níže.

      cestne_prohlaseni.pdf​​​​​​​

      Vstup do budovy: bude umožněn pouze žákům, nikoliv jejich doprovodu.

      Ranní družina: nebude fungovat.

      Příchod do školy: místo a čas pro scházení skupiny upřesní třídní učitelka emailem.

      Prosíme všechny o dodržování příchodu na určené místo ve stanovený čas!

      Nepřítomnost dítěte je nutné oznámit vyučujícímu ráno před stanoveným časem příchodu.

      Svačina a pitný režim: zajistí rodiče

      Oběd: počet dosud přihlášených dětí umožňuje podávání teplého hlavního jídla, ovoce, jogurtu apod. Oběd bude podávaný v učebně v jednorázovém termoobalu v 11.30 - 11.45.

      Náklady na termoobaly nelze hradit ze stravného, rodiče přihlášených strávníků je uhradí v hotovosti třídní učitelce (50 Kč na celý měsíc). Toto neplatí pro děti v Hevlínské.

      Odchod: děti přihlášené na dopolední provoz odcházejí v 11.45 - 12.00.

      Samostatné odcházení dětí 1. - 3. ročníku bez doprovodu rodičů po dopoledním bloku i během nebo po odpoledním bloku musí rodiče potvrdit do žákovské knížky!

      Odpolední blok: od 12 hod probíhá ve stejné učebně jako dopoledne nebo na zahradě. Skupiny budou mít mezi 12.30 a 14.00 hod řízenou činnost, odchod v tuto dobu nebude možný.

      Vyzvedávání dětí z odpoledních aktivit: vchod do budovy v Hevlínské pro 1.A a 1.B, přes terasy v zahradě pro 1.C a 3.A, vchod u betonového hřiště pro 2.A, 2.B, 3.B

      Kroužky: umožněny jsou pouze kroužky ve venkovních prostorách.

      Atletika, fotbal - rodiče si zajistí odchod na kroužek sami. Keramika - děti předá družinářka nebo přijdou k budově školy samy - kroužek bude probíhat venku.


      Hygienický režim platný k 20. 5., může se v následujících týdnech změnit

      • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
      • Do školy žáci přicházejí v roušce.
      • Při vstupu do budovy žáci použijí dezinfekci na ruce ze stojanu.
      • Žáci musí mít u sebe minimálně 2 roušky a sáček na odložení použité roušky.
      • Režim použití roušek při výuce řídí vyučující, při pohybu ve společných prostorách (chodby, toalety) děti mají roušku vždy nasazenou.
      • Děti dodržují doporučené odstupy od spolužáků a další obecná pravidla, kterými chrání ostatní osoby (kýchání do kapesníku, časté mytí rukou aj.)
      • Pro pravidelné použití bude připravené dezinfekční mýdlo a dezinfekční roztok na ruce.
      • Prostor školy bude denně ošetřený stíráním všech ploch prostředky s dezinfekčním účinkem a pravidelným použitím ionizéru v učebnách.


      Všechna doporučená opatření a pokyny je nutné respektovat. Zaměstnanci školy udělají maximum pro zajištění ochrany zdraví a snížení rizika případné nákazy, zajistit absolutní ochranu v daných podmínkách však nelze. Rodiče, kteří přihlásili dítě k docházce od 25. 5., berou vše výše uvedené na vědomí.
     • Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku k základnímu vzdělávání

     • Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání (do 1. ročníku) naleznete zde

      Ve školním roce 2020/2021 budeme otevírat tři 1. třídy prozatím s počtem 25-26 žáků. V týdnu od 15. června uspořádáme třídní schůzku pro rodiče, kde se dozvíte potřebné informace k nástupu. Termín schůzky bude zveřejněn na webových stránkách školy začátkem června a zároveň rodiče obdrží pozvánku emailem. 

     • Informace o ředitelském volnu a výuce od 25. 5.

     • 1) Oznámení o udělení ředitelského volna od středy 24. 6. 2020 do úterý 30. 6. 2020 z důvodu stěhování  ZŠ do nové budovy. 

       

      2) Výuka 1. - 5. ročníku od 25. 5. 2020 

      Na základě výsledků dotazníku k docházce žáků od 25. 5. 2020 a dokumentu MŠMT ze dne 30. 4. 2020 vedení školy připravuje organizační pokyny k dopoledním vzdělávacím a odpoledním aktivitám v pracovních skupinách. Vyplněním dotazníku jste dítě přihlásili na dopoledne/odpoledne/oběd. Všem dosud přihlášeným žákům se budeme snažit vyjít vstříc. 

       

      Základní informace:

      Školní docházka od 25. 5. do konce šk. roku 2019/2020 není povinná. 

      Výuka žáků, kteří nebudou ve škole osobně přítomní, bude nadále probíhat formou distančního vzdělávání.

      Dopolední vzdělávací i odpolední aktivity budou probíhat ve skupině žáků v maximálním počtu 15. Složení skupiny je po celou dobu neměnné. 

      Žáka lze přihlásit nejpozději 18. 5., pozdější zařazení do skupin nebude možné. 

      Povinností je donést čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

       

      Organizace vzdělávání:

      Ranní družina nebude fungovat.

      Vzdělávací aktivity budou probíhat denně po dobu 4 vyučovacích hodin. Vyučující si bude žáky vyzvedávat u školy dle stanoveného rozpisu v časovém rozmezí 7.45 - 8.15. 

      Dopolední vzdělávací blok končí po obědě v 11.45 - 12.00. 

      Odpolední aktivity pro přihlášené žáky 1. - 3. ročníku budou probíhat ve stejné skupině a učebně nebo na školní zahradě do 16 hod maximálně.

      Kroužky v budově školy a sportovní haly se konat nebudou.

       

      Oběd:

      Oběd bude podávaný v učebně v 11.30 - 11.45, pitný režim zajistí rodiče.

      Zájem o stravování jste nahlásili v dotazníku, případně obědy dodatečně přihlásíte u vedoucí školní jídelny.

       

      Podrobné informace zveřejníme na webu školy a zašleme rodičům emailem 20. 5. 2020. 

       

     • Otevření MŠ

     • Otevření mateřské školy je plánováno na 25.5.2020, provoz mateřské školy bude od 7,30 do 16,30 hodin.

     • Informace zřizovatele a vedení ZŠ a MŠ k otevření MŠ

     • K množícím se dotazům rodičů, kdy bude otevřena mateřská škola, sdělujeme:

      K možnostem obnovení provozu mateřských se v souvislosti s uvolňováním ochranných opatření vyjádřil ministr školství R. Plaga a epidemiolog doc. MUDr. Rastislav Maďar.

      Otevření pracovišť mateřské školy je záležitostí zřizovatele a v naší městské části zvažujeme k termínu otevření 1. stupně ZŠ, tj. 25. května 2020.

      V tuto chvíli intenzivně pracujeme na možnostech zajištění provozu. Zatím nemáme k dispozici přislíbený manuál hygienických opatření, které je třeba splnit, aby mateřská škola mohla být bez rizika otevřena.

      V současné době je komplikované zajistit ochranu dětí a zaměstnanců školy v souladu s nařízením vlády - nošení roušek, vzdálenost 2 metry, měření teploty, dodržování doporučených počtů dětí ve třídách.

       

      Vážení rodiče, prosíme vás o trpělivost. Současné nastavení podmínek není příjemné ani pro nás, zřizovatele i vedení a zaměstnance školy. Chápeme vaši složitou situaci a rádi bychom problém otevření mateřských škol vyřešili co nejdříve. Zdraví nás všech je ale na prvním místě a nejprve je třeba splnit všechny nastavené požadavky, abychom s čistým svědomím mohli přivítat naše děti zpátky v předškolních i školních zařízeních.  

      O dalším vývoji vás budeme samozřejmě informovat. 

       

      Mgr. Bc. Vladimíra Šimáčková                                                                         JUDr. Marta Koropecká

      ředitelka ZŠ a MŠ Praha 5 – Zličín                                                                          starostka MČ

       

     • Nabídka PPP pro Prahu 5

     • Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 5 nabízí možnost telefonické podpory k náročným a stresovým situacím, které v rodině mohou v karanténě nastat pro rodiče i děti - telefon 605 337 111,  vždy středa, čtvrtek, pátek od 9:00-15:00,  Mgr. Lucie Hubertová, PhD. 

      Linka platí jen po dobu nouzového stavu.

     • POZOR! ZMĚNA ZÁPISU DO ZŠ

     • DNE 30. 3. BYLY UPRAVENY A DOPLNĚNY INFORMACE K ZÁPISU

       

      Na základě Opatření MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce ze dne 18. 3. 2020 proběhne zápis na naší základní školu ve změněné formě i termínu:

      1) bez osobní přítomnosti dětí ve škole

      2) v termínu od 27. do 30. dubna 2020

      Bližší informace najdete pod záložkou Základní škola, dále Zápis do 1. ročníku, Zápis do přípravné třídy nebo Zápis zájemců o přestup do 2. - 9. ročníku.

       

     • Žádost o ošetřovné pro rodiče dětí do 13 let

     • (z důvodu Mimořádného opatření MZ k uzavření škol od 11. 3. a rozhodnutí Rady MČ Praha – Zličín k uzavření MŠ od 17. 3.)

      Žádosti o ošetřovné posílejte na email: hospodarka@zsamszlicin.cz, v kopii na adminasist@zsamszlicin.cz. Není žádoucí chodit osobně! Pro ty, kteří nemají možnost elektronické komunikace, je kancelář školy otevřena od 8 do 12 hodin!

       

      Pro MŠ: do emailu s žádostí uveďte jméno a třídu dítěte (Berušky, Medvídci, ..atd.), žádosti prosím neposílejte předvyplněné!

       

      Pro ZŠ: do emailu s žádostí uveďte jméno a rodné číslo dítěte, žádosti můžete posílat předvyplněné – část B, v části A pouze jméno a RČ

       

      Odkaz na elektronický formulář:

       https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/89_628_5.pdf

       

      Sken potvrzené žádosti obdržíte do 24 hodin (v pracovní dny) na e-mail. 

     • !!PROVOZ ZŠ (VČETNĚ ŠD, ŠJ a zájmových aktivit) UZAVŘEN OD STŘEDY 11. 3. 2020!!

     • Vláda od úterního večera zakazuje všechny sportovní, kulturní, náboženské i umělecké akce s účastí nad 100 osob. Zároveň uzavřela základní, střední i vysoké školy. Zatím není jasné, na jak dlouho. 

      Tento pokyn (uzavření ZŠ) byl škole nahlášen prostřednictvím zřizovatele – MČ Praha – Zličín. 

      Učitelé budou připravovat materiály a domácí úkoly podle rozvrhu, jako by výuka probíhala normálně. Budou je posílat rodičům příp. i žákům emailem nebo prostřednictvím EduPage.

      Mateřské školy zatím uzavřeny nejsou. Přesto doporučujeme i rodičům z MŠ ponechat děti doma. Provoz MŠ bude však zachován bez omezení.

      DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MŠ 11.3. JE ODLOŽEN NA NEURČITO.

      Pro informace k zápisu do MŠ můžete kontaktovat vedoucí pracovišť MŠ zednikova@zsamszlicin.cz a bartonova@zsamszlicin.cz